HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 56 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 152
Anulowanie zlecenia drukowania
Zlecenie drukowania mo
ż
na anulowa
ć
z poziomu programu, kolejki drukowania lub za pomoc
ą
przycisku drukarki
(
Anulowanie pracy
).
Je
ż
eli drukarka jeszcze nie zacz
ęł
a drukowa
ć
, spróbuj najpierw anulowa
ć
zlecenie z poziomu
programu, z którego zosta
ł
o ono wys
ł
ane.
Je
ż
eli zlecenie drukowania oczekuje w kolejce drukowania lub w buforze drukarki, np. w
folderze
Drukarki
w systemie Windows (
Drukarki i faksy
w systemie Windows XP) spróbuj
usun
ąć
zlecenie z tego miejsca.
Je
ż
eli zlecenie drukowania jest ju
ż
drukowane, naci
ś
nij przycisk drukarki
(
Anulowanie pracy
).
Drukarka doko
ń
czy drukowanie strony znajduj
ą
cej si
ę
aktualnie w drukarce i anuluje reszt
ę
zlecenia.
Naci
ś
ni
ę
cie przycisku
(
Anulowanie pracy
) spowoduje anulowanie tylko bie
żą
cego zlecenia
znajduj
ą
cego si
ę
w drukarce. Je
ś
li w pami
ę
ci drukarki znajduje si
ę
kilka zlece
ń
drukowania,
przycisk
(
Anulowanie pracy
) nale
ż
y nacisn
ąć
po rozpocz
ę
ciu drukowania ka
ż
dego zlecenia.
Je
ż
eli po anulowaniu zlecenia kontrolka stanu drukarki wci
ąż
miga, oznacza to,
ż
e komputer nadal
wysy
ł
a zlecenie do drukarki. Nale
ż
y usun
ąć
zlecenie z kolejki drukowania lub zaczeka
ć
, a
ż
komputer
zako
ń
czy wysy
ł
anie danych.
44
Rozdzia
ł
3
Zadania drukowania
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices