HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 54 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 152
Drukowanie dwustronne
Aby drukowa
ć
po obu stronach papieru, nale
ż
y dwukrotnie poda
ć
papier do urz
ą
dzenia.
OSTRO
Ż
NIE
Nie nale
ż
y drukowa
ć
po obu stronach kopert, nalepek ani folii.
Drukowanie na obu stronach arkusza
1.
W
ł
ó
ż
do podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika 3 tyle papieru, aby wystarczy
ł
o go dla ca
ł
ego
zlecenia drukowania.
Uwaga
W systemie Windows w celu wykonania tych instrukcji funkcja
Drukuj na obu
stronach (r
ę
cznie)
musi by
ć
w
łą
czona. Aby drukowa
ć
w trybie drukowania dwustronnego,
w sterowniku drukarki wybierz polecenie
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
, a nast
ę
pnie kliknij kart
ę
Konfiguruj
. W obszarze Obs
ł
uga papieru wybierz opcj
ę
Dopuszczalne r
ę
czne
drukowanie dwustronne
, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
, aby zapisa
ć
.
2.
Za pomoc
ą
poni
ż
szej procedury skonfiguruj drukark
ę
do drukowania na obu stronach (r
ę
cznego).
System Windows: W oknie sterownika drukarki wybierz kart
ę
Wyko
ń
czenie
, opcj
ę
Drukuj
na obu stronach (r
ę
cznie)
i wy
ś
lij zlecenie do wydrukowania.
42
Rozdzia
ł
3
Zadania drukowania
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices