HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 53 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 152
8.
Na ró
ż
nych kartach wprowad
ź
żą
dane ustawienia, które nie pojawi
ł
y si
ę
w oknie dialogowym
Ustawienia strony
lub
Drukuj
. Wi
ę
cej informacji na temat ustawie
ń
sterownika drukarki znajduje
si
ę
w sekcji
Funkcje sterownika drukarki
.
9.
Wybierz polecenie
Drukuj
, aby wydrukowa
ć
zlecenie.
Uzyskiwanie dost
ę
pu do ustawie
ń
sterownika drukarki
W tej sekcji zosta
ł
y wymienione cz
ę
sto u
ż
ywane funkcje drukowania obs
ł
ugiwane za pomoc
ą
sterownika drukarki. (Sterownik drukarki jest elementem oprogramowania, które s
ł
u
ż
y do wysy
ł
ania
zlece
ń
drukowania do drukarki.) Mo
ż
na tymczasowo zmieni
ć
ustawienia dla zlece
ń
drukowania, które
s
ą
realizowane, gdy program jest nadal otwarty. Mo
ż
na tak
ż
e wprowadzi
ć
sta
ł
e zmiany w ustawieniach
domy
ś
lnych; nowe ustawienia b
ę
d
ą
obowi
ą
zywa
ł
y w danej chwili i w przysz
ł
o
ś
ci.
System
operacyjny
Tymczasowa zmiana ustawie
ń
dla bie
żą
cych zlece
ń
drukowania
Sta
ł
a zmiana ustawie
ń
domy
ś
lnych
1
Zmiana ustawie
ń
konfiguracji
(Na przyk
ł
ad dodanie opcjonalnego
podajnika albo w
łą
czenie lub
wy
łą
czenie funkcji sterownika, takiej
jak „Zezwalaj na r
ę
czne drukowanie
dwustronne”)
System Windows 98
Wydanie drugie i Me
W menu
Plik
kliknij polecenie
Drukuj
, wybierz u
ż
ywan
ą
drukark
ę
,
a nast
ę
pnie kliknij przycisk
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
. (Poszczególne kroki
mo
ż
na wykona
ć
w inny sposób,
lecz przedstawiona metoda jest
najbardziej popularna.)
Kliknij przycisk
Start
, wska
ż
polecenie
Ustawienia
, a nast
ę
pnie
kliknij polecenie
Drukarki
. Kliknij
prawym przyciskiem ikon
ę
drukarki,
a nast
ę
pnie kliknij polecenie
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
.
Kliknij przycisk
Start
, wska
ż
polecenie
Ustawienia
, a nast
ę
pnie kliknij polecenie
Drukarki
. Kliknij prawym przyciskiem
ikon
ę
drukarki, a nast
ę
pnie kliknij
polecenie
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
. Kliknij kart
ę
Konfiguruj
.
Systemy Windows
2000 i XP
(Klasyczne menu
Start)
W menu
Plik
kliknij polecenie
Drukuj
, wybierz u
ż
ywan
ą
drukark
ę
,
a nast
ę
pnie kliknij przycisk
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
lub
Preferencje
.
(Poszczególne kroki mo
ż
na
wykona
ć
w inny sposób, lecz
przedstawiona metoda jest
najbardziej popularna.)
Kliknij przycisk
Start
, wska
ż
polecenie
Ustawienia
, a nast
ę
pnie
kliknij polecenie
Drukarki
lub
Drukarki i faksy
. Kliknij prawym
przyciskiem ikon
ę
drukarki, a
nast
ę
pnie kliknij polecenie
Preferencje drukowania
.
Kliknij przycisk
Start
, wska
ż
polecenie
Ustawienia
, a nast
ę
pnie kliknij polecenie
Drukarki
lub
Drukarki i faksy
. Kliknij
prawym przyciskiem ikon
ę
drukarki, a
nast
ę
pnie kliknij polecenie
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
. Kliknij kart
ę
Konfiguruj
.
Windows XP
W menu
Plik
kliknij polecenie
Drukuj
, wybierz u
ż
ywan
ą
drukark
ę
,
a nast
ę
pnie kliknij przycisk
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
lub
Preferencje
.
(Poszczególne kroki mo
ż
na
wykona
ć
w inny sposób, lecz
przedstawiona metoda jest
najbardziej popularna.)
Kliknij przycisk
Start
, kliknij
polecenie
Drukarki i faksy
, kliknij
prawym przyciskiem nazw
ę
lub
ikon
ę
drukarki, a nast
ę
pnie kliknij
polecenie
Preferencje
drukowania
.
Kliknij przycisk
Start
, a nast
ę
pnie kliknij
polecenie
Drukarki i faksy
. Kliknij
prawym przyciskiem ikon
ę
drukarki, a
nast
ę
pnie kliknij polecenie
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
. Kliknij kart
ę
Konfiguruj
.
1
Dost
ę
p do ustawie
ń
domy
ś
lnych drukarki mo
ż
e by
ć
zastrze
ż
ony.
PLWW
Kontrolowanie zlece
ń
drukowania
41
Sample
This manual is suitable for devices