HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 52 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 152
Drukowanie pierwszej strony na innym papierze
Drukowanie pierwszej strony na innym papierze jest przydatne na przyk
ł
ad w przypadku listu, którego
pierwsza strona jest drukowana na papierze firmowym, a kolejne strony na zwyk
ł
ych arkuszach papieru.
W sterowniku drukarki format papieru musi by
ć
taki sam dla wszystkich stron danego zlecenia
drukowania.
System Windows: Spróbuj wprowadzi
ć
ustawienia w
jednym
z poni
ż
szych miejsc w podanej
kolejno
ś
ci: okno dialogowe
Ustawienia strony
u
ż
ywanego programu, okno dialogowe
Drukuj
u
ż
ywanego programu lub karta
Papier/Jako
ść
sterownika drukarki.
Przywracanie domy
ś
lnych ustawie
ń
sterownika drukarki
Wszystkim ustawieniom w sterowniku drukarki mo
ż
na przywróci
ć
ich warto
ś
ci domy
ś
lne. Funkcja ta
mo
ż
e by
ć
przydatna w przypadku problemów z jako
ś
ci
ą
lub je
ś
li nie wybrano materia
ł
u drukarskiego z
w
ł
a
ś
ciwego podajnika.
System Windows: Wybierz opcj
ę
Domy
ś
lne
w oknie dialogowym
Szybkie ustawienia
na
karcie
Ko
ń
czenie
sterownika drukarki.
Drukowanie w systemie operacyjnym Windows
1.
Upewnij si
ę
,
ż
e materia
ł
y drukarskie zosta
ł
y za
ł
adowane do drukarki.
2.
W menu
Plik
wybierz polecenie
Ustawienia strony
lub podobne. Upewnij si
ę
,
ż
e ustawienia s
ą
prawid
ł
owe dla danego dokumentu.
3.
W menu
Plik
kliknij polecenie
Drukuj
,
Ustawienia wydruku
lub podobne. Zostanie wy
ś
wietlone
okno dialogowe
Drukuj
.
4.
Wybierz u
ż
ywan
ą
drukark
ę
i w razie potrzeby zmie
ń
ustawienia. Nie zmieniaj ustawie
ń
, takich jak
format strony lub orientacja, które wprowadza si
ę
w oknie dialogowym
Ustawienia strony
.
5.
Je
ż
eli zlecenie drukowania ma by
ć
wykonane na papierze o standardowym formacie i gramaturze,
prawdopodobnie nie b
ę
dzie konieczna zmiana ustawie
ń
Ź
ród
ł
o
(podajnik),
Rodzaj
lub
Format
i
b
ę
dzie mo
ż
na przej
ść
do kroku 7. W przeciwnym razie nale
ż
y przej
ść
do kroku 6.
6.
Je
ż
eli zlecenie drukowania ma by
ć
drukowane na papierze o niestandardowym formacie i
gramaturze, zdefiniuj sposób pobierania papieru przez drukark
ę
.
Aby drukowa
ć
wed
ł
ug
ź
ród
ł
a (podajnika), wybierz podajnik, je
ś
li to mo
ż
liwe, w oknie
dialogowym
Drukuj
.
Aby drukowa
ć
wed
ł
ug
ź
ród
ł
a (podajnika), gdy ustawienie to nie jest dost
ę
pne w oknie
dialogowym
Drukuj
, kliknij przycisk
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
i na karcie
Papier
w polu
Ź
ród
ł
o
wybierz
podajnik.
Aby drukowa
ć
wed
ł
ug rodzaju lub formatu, kliknij przycisk
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
i na karcie
Papier
w
polu
Rodzaj
lub
Format
wybierz rodzaj lub format. (Dla niektórych rodzajów papieru, np.
papieru firmowego, ustawia si
ę
zarówno rodzaj, jak i format.)
W przypadku specjalnych
materia
ł
ów drukarskich, np. nalepek lub folii, drukowanie zawsze odbywa si
ę
wed
ł
ug rodzaju
.
7.
Je
ż
eli nie wprowadzono jeszcze powy
ż
szych ustawie
ń
, kliknij przycisk
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
. Otworzy si
ę
okno sterownika drukarki.
40
Rozdzia
ł
3
Zadania drukowania
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices