HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 51 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 152
na pierwszej lub na wszystkich stronach dokumentu. Mo
ż
na zmienia
ć
kolor, po
ł
o
ż
enie i tre
ść
znaku
wodnego.
Uwaga
W systemie Windows 2000 lub XP do tworzenia znaków wodnych potrzebne s
ą
uprawnienia administratora. Nie jest konieczne posiadanie uprawnie
ń
administratora do
dodawania istniej
ą
cych znaków wodnych do dokumentów.
System Windows: Opcja
Znak wodny
jest dost
ę
pna na karcie
Efekty
sterownika drukarki.
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk „n” stron na arkuszu)
Drukowanie w trybie druk „n” stron na arkuszu daje mo
ż
liwo
ść
wydrukowania wielu stron na jednym
arkuszu papieru. Strony zostan
ą
pomniejszone. Mo
ż
na ustawi
ć
do 9 stron na arkuszu, które zostan
ą
rozmieszczone na nim w sposób pokazany na poni
ż
szych rysunkach (u
ł
o
ż
enie domy
ś
lne). Mo
ż
na
równie
ż
ustawi
ć
drukowanie ka
ż
dej strony w ramce.
System Windows: Opcja
Stron na arkuszu
jest dost
ę
pna na karcie
Wyko
ń
czenie
sterownika
drukarki.
1
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tworzenie i stosowanie szybkich ustawie
ń
Szybkie ustawienia umo
ż
liwiaj
ą
zapisanie bie
żą
cych ustawie
ń
sterownika drukarki (na przyk
ł
ad
ustawienia orientacji strony, drukowania w trybie druk „n” stron na arkuszu lub
ź
ród
ł
a papieru) do
ponownego wykorzystania. Mo
ż
na zapisa
ć
do 30 zestawów ustawie
ń
. Dla wygody szybkie ustawienia
mo
ż
na wybiera
ć
i zapisywa
ć
z wi
ę
kszo
ś
ci kart sterownika drukarki.
Uwaga
W systemie Windows 2000 do zapisania szybkich ustawie
ń
konieczne s
ą
uprawnienia
administratora.
System Windows: Szybkie ustawienia mo
ż
na utworzy
ć
z poziomu wi
ę
kszo
ś
ci kart sterownika
drukarki. Nast
ę
pnie dost
ę
p do szybkich ustawie
ń
mo
ż
na uzyska
ć
na karcie
Wyko
ń
czenie
sterownika drukarki.
Zmniejszanie lub powi
ę
kszanie
Opcja
Dopasuj do strony
umo
ż
liwia zmian
ę
skali dokumentu o okre
ś
lony procent normalnego
rozmiaru. Mo
ż
na tak
ż
e wybra
ć
dopasowanie skali dokumentu do dowolnego formatu papieru
obs
ł
ugiwanego przez drukark
ę
.
System Windows: Opcja
Dopasuj do strony
jest dost
ę
pna na karcie
Efekty
sterownika drukarki.
PLWW
Kontrolowanie zlece
ń
drukowania
39
Sample
This manual is suitable for devices