HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 50 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 152
HP Toolbox
.) Po wybraniu rodzaju lub formatu dla zlecenia drukowania drukarka pobiera
materia
ł
z podajnika skonfigurowanego dla tego rodzaju lub formatu.
Funkcje sterownika drukarki
Niektóre sterowniki drukarek oraz systemy operacyjne nie obs
ł
uguj
ą
wszystkich funkcji drukarki.
Ustawianie nietypowych formatów papieru
Drukowanie w skali szaro
ś
ci
Zmiana ustawie
ń
koloru
Tworzenie i stosowanie znaków wodnych
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk „n” stron na arkuszu)
Tworzenie i stosowanie szybkich ustawie
ń
Zmniejszanie lub powi
ę
kszanie
Drukowanie pierwszej strony na innym papierze
Zmiana jako
ś
ci wydruku
Przywracanie domy
ś
lnych ustawie
ń
sterownika drukarki
Instrukcje u
ż
ywania funkcji druku na obu stronach arkusza (r
ę
cznie) znajduj
ą
si
ę
w sekcji
Drukowanie
dwustronne
.
Ustawianie nietypowych formatów papieru
Aby skonfigurowa
ć
drukark
ę
do drukowania na materia
ł
ach o nietypowych formatach, nale
ż
y u
ż
y
ć
funkcji Nietypowy papier.
System Windows: Spróbuj wprowadzi
ć
ustawienia w
jednym
z poni
ż
szych miejsc w podanej
kolejno
ś
ci: okno dialogowe
Ustawienia strony
u
ż
ywanego programu, okno dialogowe
Drukuj
u
ż
ywanego programu lub karta
Papier
sterownika drukarki.
Drukowanie w skali szaro
ś
ci
Dokument kolorowy zostanie automatycznie wydrukowany w kolorze. Mo
ż
na równie
ż
ustawi
ć
drukark
ę
na drukowanie kolorowego dokumentu tylko w skali szaro
ś
ci (jako czarno-bia
ł
ego).
System Windows: Na karcie
Kolory
sterownika drukarki wybierz opcj
ę
Druk w skali szaro
ś
ci
.
Zmiana ustawie
ń
koloru
Podczas drukowania w kolorze sterownik drukarki automatycznie ustawi optymalne ustawienia kolorów.
Jednak w przypadku wydruków kolorowych tekstu, grafiki i fotografii, ustawienia mo
ż
na wprowadzi
ć
r
ę
cznie. Aby uzyska
ć
wi
ę
cej informacji, zobacz
Drukowanie na materia
ł
ach specjalnych
.
System Windows: Na karcie
Kolor
sterownika drukarki kliknij przycisk
Ustawienia
.
Tworzenie i stosowanie znaków wodnych
Opcje znaków wodnych pozwalaj
ą
na umieszczanie tekstu „pod” istniej
ą
cym dokumentem (w tle). Na
przyk
ł
ad istnieje mo
ż
liwo
ść
umieszczenia du
ż
ego szarego napisu „wydruk próbny” lub „poufne” uko
ś
nie
38
Rozdzia
ł
3
Zadania drukowania
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices