HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 5 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 152
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta firmy HP
Us
ł
ugi dost
ę
pne w trybie online
24-godzinny dost
ę
p do informacji za pomoc
ą
po
łą
czenia modemowego lub internetowego
Sie
ć
World Wide Web: Aktualne oprogramowanie drukarki HP, informacje na temat produktów i pomocy
oraz sterowniki drukarki w kilku j
ę
zykach mo
ż
na uzyska
ć
na stronie
support/
clj1600
. (Strona dost
ę
pna w j
ę
zyku angielskim.)
Narz
ę
dzia do rozwi
ą
zywania problemów w trybie online
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) to pakiet opartych na sieci Web narz
ę
dzi do
rozwi
ą
zywania problemów, przeznaczony dla komputerów stacjonarnych i urz
ą
dze
ń
drukuj
ą
cych.
Oprogramowanie ISPE u
ł
atwia szybk
ą
identyfikacj
ę
, diagnozowanie i rozwi
ą
zywanie problemów
z komputerami i drukarkami. Dost
ę
p do narz
ę
dzi ISPE mo
ż
na uzyska
ć
pod adresem
.
Pomoc telefoniczna
Firma Hewlett-Packard zapewnia bezp
ł
atn
ą
pomoc telefoniczn
ą
w okresie gwarancji. Po dodzwonieniu
si
ę
u
ż
ytkownik zostanie po
łą
czony z pracownikami zespo
ł
u pomocy. Numery telefoniczne dla
poszczególnych krajów/regionów znajduj
ą
si
ę
na ulotce dostarczonej w opakowaniu urz
ą
dzenia lub pod
adresem
support.com
. Przed skontaktowaniem si
ę
z firm
ą
HP nale
ż
y przygotowa
ć
nast
ę
puj
ą
ce informacje: nazwa i numer seryjny urz
ą
dzenia, data zakupu oraz opis problemu.
Pomoc mo
ż
na tak
ż
e znale
źć
w Internecie pod adresem
. Kliknij
łą
cze
support &
drivers
(pomoc — sterowniki).
Programy narz
ę
dziowe, sterowniki i informacje elektroniczne
Przejd
ź
do strony
go/clj1600_software
. Strona dost
ę
pna jest w j
ę
zyku angielskim,
ale sterowniki mo
ż
na pobra
ć
w kilku j
ę
zykach.
Aby uzyska
ć
informacje przez telefon, zapoznaj si
ę
z ulotk
ą
dostarczon
ą
z drukark
ą
.
Bezpo
ś
rednie zamawianie akcesoriów i materia
ł
ów eksploatacyjnych firmy HP
Materia
ł
y eksploatacyjne mo
ż
na zamówi
ć
w nast
ę
puj
ą
cych witrynach sieci Web:
Ameryka Pó
ł
nocna:
post-embed/ordersupplies-na
Ameryka
Ł
aci
ń
ska:
post-embed/ordersupplies-la
Europa i Bliski Wschód:
post-embed/ordersupplies-emea
Kraje/regiony Azji i Pacyfiku:
post-embed/ordersupplies-ap
Akcesoria mo
ż
na zamówi
ć
pod adresem
accessories
. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na
znale
źć
w sekcji
Akcesoria i informacje na temat sk
ł
adania zamówie
ń
.
Aby zamówi
ć
materia
ł
y eksploatacyjne lub akcesoria przez telefon, nale
ż
y zadzwoni
ć
pod nast
ę
puj
ą
ce
numery:
Stany Zjednoczone: 1-800-538-8787
Kanada: 1-800-387-3154
Numery telefonów dla innych krajów/regionów znajduj
ą
si
ę
na ulotce dostarczonej razem z drukark
ą
.
PLWW
iii
Sample
This manual is suitable for devices