HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 49 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 152
Kontrolowanie zlece
ń
drukowania
W tej sekcji przedstawiono podstawowe instrukcje drukowania. Podczas modyfikacji ustawie
ń
drukowania nale
ż
y pami
ę
ta
ć
o hierarchii wprowadzania zmian. (Uwaga: nazwy polece
ń
i okien
dialogowych mog
ą
si
ę
ż
ni
ć
w zale
ż
no
ś
ci od u
ż
ywanego programu.)
Okno dialogowe
Ustawienia strony
. To okno dialogowe jest wy
ś
wietlane po klikni
ę
ciu polecenia
Ustawienia strony
lub podobnego polecenia w menu
Plik
u
ż
ywanego programu. Jest ono cz
ęś
ci
ą
programu u
ż
ywanego do drukowania.
Ustawienia zmienione w tym miejscu zast
ę
puj
ą
ustawienia
wprowadzone w pozosta
ł
ych miejscach
.
Okno dialogowe
Drukuj
. To okno dialogowe jest wy
ś
wietlane po klikni
ę
ciu polecenia
Drukuj
,
Ustawienia wydruku
lub podobnego polecenia w menu
Plik
u
ż
ywanego programu. Jest ono
równie
ż
cz
ęś
ci
ą
programu, ale jest podrz
ę
dne w stosunku do okna dialogowego
Ustawienia
strony
. Ustawienia zmienione w oknie dialogowym
Drukuj
nie
zast
ę
puj
ą
ustawie
ń
wprowadzonych w oknie dialogowym
Ustawienia strony
. Ustawienia zmienione w tym miejscu
zast
ę
puj
ą
ustawienia wprowadzone w sterowniku drukarki.
Sterownik drukarki
. Okno sterownika drukarki otwiera si
ę
po klikni
ę
ciu przycisku
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
w oknie dialogowym
Drukuj
. Ustawienia zmienione w tym miejscu
nie
zast
ę
puj
ą
ustawie
ń
wprowadzonych w pozosta
ł
ych miejscach.
Drukowanie wed
ł
ug
ź
ród
ł
a a drukowanie wed
ł
ug rodzaju lub formatu
papieru
Na sposób obs
ł
ugi materia
ł
u przez sterownik drukarki po wys
ł
aniu zlecenia drukowania maj
ą
wp
ł
yw trzy
ustawienia. Te ustawienia (
Ź
ród
ł
o
,
Rodzaj
i
Format
) s
ą
wy
ś
wietlane w oknie dialogowym
Ustawienia
strony
lub
Drukuj
programu albo w sterowniku drukarki. Drukarka wybierze podajnik automatycznie,
je
ś
li te ustawienia nie zostan
ą
zmienione. Mo
ż
na zmieni
ć
te ustawienia i drukowa
ć
wed
ł
ug
Ź
ród
ł
a
,
wed
ł
ug
Rodzaju
oraz wed
ł
ug
Formatu
.
Ź
ród
ł
o
. Drukowanie wed
ł
ug ustawienia
Ź
ród
ł
o
oznacza,
ż
e wybrany zosta
ł
konkretny podajnik, z
którego drukarka ma pobiera
ć
papier. Drukarka próbuje drukowa
ć
na papierze z tego podajnika,
bez wzgl
ę
du na typ lub rozmiar w
ł
o
ż
onego do niego papieru. Jednak po wybraniu podajnika
skonfigurowanego za pomoc
ą
programu HP Toolbox dla rodzaju lub formatu, który nie pasuje do
okre
ś
lonego zlecenia drukowania, drukarka nie rozpocznie drukowania automatycznie. W takim
przypadku zlecenie drukowania rozpocznie si
ę
po w
ł
o
ż
eniu do wybranego podajnika materia
ł
u
odpowiedniego rodzaju i formatu. Po w
ł
o
ż
eniu materia
ł
u do podajnika drukarka rozpoczyna
drukowanie. (Je
ś
li drukowanie si
ę
nie rozpoczyna, mo
ż
e by
ć
konieczne skonfigurowanie
podajnika, aby jego ustawienia pasowa
ł
y do formatu i rodzaju danego zlecenia drukowania.) Lub
naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby drukarka podj
ęł
a prób
ę
drukowania z innego podajnika.
Rodzaj
lub
Format
. Drukowanie wed
ł
ug ustawienia
Rodzaj
lub
Format
oznacza,
ż
e drukarka
b
ę
dzie pobiera
ć
papier lub materia
ł
y drukarskie z pierwszego podajnika, w którym znajduje si
ę
materia
ł
wybranego rodzaju i formatu.
W przypadku specjalnych materia
ł
ów drukarskich, np.
nalepek lub folii, drukowanie zawsze odbywa si
ę
wed
ł
ug rodzaju
.
W przypadku drukowania wed
ł
ug ustawienia
Rodzaj
lub
Format
, gdy podajniki nie zosta
ł
y
skonfigurowane dla okre
ś
lonego rodzaju lub formatu za pomoc
ą
programu HP Toolbox,
nale
ż
y w
ł
o
ż
y
ć
do podajnika papier lub inny materia
ł
drukarski, a nast
ę
pnie wybra
ć
ustawienie
Rodzaj
lub
Format
w oknie dialogowym
Ustawienia strony
lub
Drukuj
, albo w sterowniku
drukarki.
Przy cz
ę
stym drukowaniu na pewnym rodzaju lub formacie materia
ł
u mo
ż
na skonfigurowa
ć
podajnik dla tego konkretnego rodzaju lub formatu, u
ż
ywaj
ą
c programu HP Toolbox. (Zobacz
PLWW
Kontrolowanie zlece
ń
drukowania
37
Sample
This manual is suitable for devices