HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 48 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 152
Drukowanie na materia
ł
ach o nietypowych formatach lub na kartonie
Na kartach pocztowych, kartach katalogowych 76 x 122,5 mm i innych materia
ł
ach o nietypowych
formatach mo
ż
na drukowa
ć
przy u
ż
yciu podajnika 1 lub podajnika 2. Minimalny rozmiar materia
ł
u to
76 x 127 mm, a maksymalny rozmiar materia
ł
u to 216 x 356 mm.
Materia
ł
y nale
ż
y zawsze wk
ł
ada
ć
do podajnika 1 lub podajnika 2 krótsz
ą
kraw
ę
dzi
ą
. Aby drukowa
ć
w orientacji poziomej, nale
ż
y wprowadzi
ć
to ustawienie za pomoc
ą
oprogramowania. Wk
ł
adanie
materia
ł
ów d
ł
ug
ą
kraw
ę
dzi
ą
mo
ż
e powodowa
ć
zaci
ę
cia.
Marginesy w programie nale
ż
y ustawi
ć
na co najmniej 6,4 mm od kraw
ę
dzi materia
ł
u drukarskiego.
Korzystaj
ą
c z funkcji ustawiania
rodzaju
w sterowniku drukarki, nale
ż
y wybra
ć
nietypowy materia
ł
,
a nast
ę
pnie zdefiniowa
ć
prawid
ł
owy
format
.
W celu uzyskania instrukcji dotycz
ą
cych wk
ł
adania materia
ł
ów do podajnika 1, zobacz
Wk
ł
adanie do
podajnika 1
.
W celu uzyskania instrukcji dotycz
ą
cych wk
ł
adania materia
ł
ów do podajnika 2 lub opcjonalnego
podajnika 3, zobacz
Wk
ł
adanie do podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika 3
.
Aby uzyska
ć
wi
ę
cej informacji, zobacz
Specyfikacje materia
ł
ów drukarskich
.
36
Rozdzia
ł
3
Zadania drukowania
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices