HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 47 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 152
Podajnik 2: Papier nale
ż
y ustawi
ć
stron
ą
do zadrukowania skierowan
ą
w gór
ę
oraz górn
ą
kraw
ę
dzi
ą
skierowan
ą
do przodu drukarki, tak jak pokazano na poni
ż
szym rysunku.
Nale
ż
y unika
ć
korzystania z papieru firmowego z wypuk
ł
ym lub wyt
ł
aczanym wzorem.
Nale
ż
y unika
ć
korzystania z papieru firmowego z napisami wykonanymi tuszami
niskotemperaturowymi stosowanymi w niektórych rodzajach termografii.
Przy utrwalaniu toneru na materiale drukarskim wykorzystywana jest wysoka temperatura i
ci
ś
nienie. Nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e papiery kolorowe lub formularze z nadrukiem s
ą
zadrukowane
tuszem wytrzyma
ł
ym na temperatur
ę
utrwalania drukarki (210°C przez 0,1 sekundy).
Drukowanie na papierze HP LaserJet Tough
Podczas drukowania na papierze HP LaserJet Tough nale
ż
y skorzysta
ć
z poni
ż
szych wskazówek:
Papier HP LaserJet Tough nale
ż
y chwyta
ć
za kraw
ę
dzie. T
ł
uszcz z naskórka palców przeniesiony
na papier HP LaserJet Tough mo
ż
e powodowa
ć
problemy z jako
ś
ci
ą
wydruku.
W tej drukarce nale
ż
y u
ż
ywa
ć
tylko papieru HP LaserJet Tough. Produkty firmy HP s
ą
projektowane z my
ś
l
ą
o prawid
ł
owej wspó
ł
pracy w celu uzyskania optymalnych wyników
drukowania.
W programie lub w sterowniku jako rodzaj materia
ł
u nale
ż
y wybra
ć
opcj
ę
Papier twardy
albo
nale
ż
y drukowa
ć
z podajnika, dla którego skonfigurowano podawanie papieru HP LaserJet Tough.
Informacje na temat wk
ł
adania papieru mo
ż
na znale
źć
w sekcji
Drukowanie na papierze firmowym lub
formularzach z nadrukiem
.
PLWW
Drukowanie na materia
ł
ach specjalnych
35
Sample
This manual is suitable for devices