HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 46 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 152
Papier b
ł
yszcz
ą
cy HP LaserJet i papier fotograficzny HP LaserJet nale
ż
y podawa
ć
lub umieszcza
ć
w podajniku górn
ą
, krótk
ą
kraw
ę
dzi
ą
do przodu i stron
ą
do zadrukowania skierowan
ą
w dó
ł
(podajnik 1) lub stron
ą
do zadrukowania skierowan
ą
do góry (podajnik 2).
W sterowniku drukarki wybierz opcj
ę
Lekki b
ł
yszcz
ą
cy
,
B
ł
yszcz
ą
cy
lub
Gruby b
ł
yszcz
ą
cy
jako
rodzaj papieru (Windows). Ustawienie
Lekki b
ł
yszcz
ą
cy
nale
ż
y wybra
ć
dla materia
ł
ów o
gramaturze 105 g/m
2
, ustawienie
B
ł
yszcz
ą
cy
dla materia
ł
ów o gramaturze 120 g/m
2
, a ustawienie
Gruby b
ł
yszcz
ą
cy
dla materia
ł
ów o gramaturze 160 g/m
2
.
Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach z nadrukiem
W tej sekcji znajduj
ą
si
ę
wskazówki dotycz
ą
ce ustawiania orientacji papieru firmowego lub formularzy
z nadrukiem w przypadku drukowania tylko na jednej stronie.
Podajnik 1: Papier nale
ż
y poda
ć
górn
ą
kraw
ę
dzi
ą
skierowan
ą
do drukarki oraz stron
ą
do
zadrukowania skierowan
ą
w dó
ł
, jak pokazano na poni
ż
szym rysunku.
34
Rozdzia
ł
3
Zadania drukowania
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices