HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 45 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 152
OSTRO
Ż
NIE
Przezroczyste materia
ł
y drukarskie, które nie zosta
ł
y zaprojektowane do u
ż
ytku
w drukarkach LaserJet, mog
ą
ulec stopieniu w drukarce i spowodowa
ć
jej uszkodzenie.
Folie nale
ż
y podawa
ć
lub umieszcza
ć
w podajnikach górn
ą
, krótsz
ą
kraw
ę
dzi
ą
do przodu i stron
ą
do zadrukowania skierowan
ą
w dó
ł
(podajnik 1) lub stron
ą
do zadrukowania skierowan
ą
do góry
(podajnik 2). W przypadku podajnika 1 nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e materia
ł
jest wsuni
ę
ty na tyle daleko
do drukarki, aby mechanizm podawania papieru drukarki uchwyci
ł
go.
Wybierz opcj
ę
Folie
jako rodzaj papieru w sterowniku drukarki.
Po wyj
ę
ciu z drukarki folie nale
ż
y umie
ś
ci
ć
na p
ł
askiej powierzchni.
Drukowanie na papierze b
ł
yszcz
ą
cym HP LaserJet i papierze
fotograficznym HP LaserJet
Drukarka umo
ż
liwia drukowanie na papierze b
ł
yszcz
ą
cym HP LaserJet i papierze fotograficznym
HP LaserJet. Podczas drukowania na papierze b
ł
yszcz
ą
cym HP LaserJet nale
ż
y przestrzega
ć
poni
ż
szych wskazówek. Aby uzyska
ć
wi
ę
cej informacji, zobacz
Specyfikacje materia
ł
ów drukarskich
.
Papier b
ł
yszcz
ą
cy HP LaserJet i papier fotograficzny HP LaserJet nale
ż
y chwyta
ć
za kraw
ę
dzie.
T
ł
uszcz z naskórka palców przeniesiony na papier b
ł
yszcz
ą
cy HP LaserJet i papier fotograficzny
HP LaserJet mo
ż
e powodowa
ć
problemy z jako
ś
ci
ą
wydruku.
W tej drukarce nale
ż
y stosowa
ć
tylko papier b
ł
yszcz
ą
cy HP LaserJet i papier fotograficzny
HP LaserJet. Produkty firmy HP s
ą
projektowane z my
ś
l
ą
o prawid
ł
owej wspó
ł
pracy w celu
uzyskania optymalnych wyników drukowania.
PLWW
Drukowanie na materia
ł
ach specjalnych
33
Sample
This manual is suitable for devices