HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 44 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 152
Nalepki nale
ż
y podawa
ć
lub umieszcza
ć
w podajnikach górn
ą
, krótsz
ą
kraw
ę
dzi
ą
do przodu i
stron
ą
do zadrukowania skierowan
ą
w dó
ł
(podajnik 1) lub stron
ą
do zadrukowania skierowan
ą
do
góry (podajnik 2). W przypadku podajnika 1 nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e materia
ł
jest wsuni
ę
ty na tyle
daleko do drukarki, aby mechanizm podawania papieru drukarki uchwyci
ł
go.
W sterowniku drukarki lub w oknie dialogowym
Drukuj
wybierz opcj
ę
Nalepki
jako rodzaj papieru.
Informacje na temat post
ę
powania w przypadku zaci
ęć
spowodowanych w drukarce przez nalepki
znajduj
ą
si
ę
w sekcji
Usuwanie zaci
ęć
materia
ł
ów
.
Folie
Podczas drukowania na foliach nale
ż
y korzysta
ć
z nast
ę
puj
ą
cych wskazówek:
OSTRO
Ż
NIE
Aby unikn
ąć
uszkodzenia drukarki, nale
ż
y stosowa
ć
wy
łą
cznie folie zalecane do
u
ż
ytku w drukarkach laserowych.
32
Rozdzia
ł
3
Zadania drukowania
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices