HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 43 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 152
3.
Umie
ść
stos kopert w podajniku z klapk
ą
z prawej strony, stron
ą
przeznaczon
ą
do drukowania
skierowan
ą
w gór
ę
i krótk
ą
kraw
ę
dzi
ą
skierowan
ą
w stron
ę
drukarki.
Uwaga
Je
ż
eli klapka koperty znajduje si
ę
przy krótszej kraw
ę
dzi, ta kraw
ę
d
ź
musi by
ć
wsuni
ę
ta do drukarki jako pierwsza.
4.
Przesu
ń
boczne prowadnice do
ś
rodka tak, aby lekko dotyka
ł
y stosu kopert, nie wyginaj
ą
c go.
Koperty powinny znajdowa
ć
si
ę
po
ś
rodku mi
ę
dzy prowadnicami i pod uchwytami na prowadnicach.
5.
Wybierz rodzaj wykorzystywanych kopert poprzez okre
ś
lenie ich formatu w sterowniku drukarki.
Drukowanie na nalepkach
W przypadku stosowania nalepek nale
ż
y post
ę
powa
ć
wed
ł
ug poni
ż
szych instrukcji. Szczegó
ł
owe
informacje znajduj
ą
si
ę
w sekcji
Specyfikacje materia
ł
ów drukarskich
.
OSTRO
Ż
NIE
Aby unikn
ąć
uszkodzenia drukarki, nale
ż
y stosowa
ć
wy
łą
cznie nalepki zalecane
do u
ż
ytku w drukarkach laserowych. Na tym samym arkuszu nalepek nie wolno drukowa
ć
wi
ę
cej
ni
ż
raz. Nie nale
ż
y te
ż
drukowa
ć
na cz
ęś
ciowo wykorzystanym arkuszu nalepek.
Nie nale
ż
y u
ż
ywa
ć
nalepek, które odklejaj
ą
si
ę
od pod
ł
o
ż
a, s
ą
pomarszczone lub w inny sposób
uszkodzone.
PLWW
Drukowanie na materia
ł
ach specjalnych
31
Sample
This manual is suitable for devices