HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 41 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 152
Drukowanie na materia
ł
ach specjalnych
Podczas drukowania na materia
ł
ach specjalnych szybko
ść
druku w celu poprawy jako
ś
ci wydruku na
danym materiale mo
ż
e zosta
ć
automatycznie zredukowana.
Przy drukowaniu na materia
ł
ach specjalnych nale
ż
y przestrzega
ć
poni
ż
szych wskazówek.
Drukowanie na kopertach
Nale
ż
y u
ż
ywa
ć
wy
łą
cznie kopert przeznaczonych do drukarek laserowych. Aby uzyska
ć
wi
ę
cej
informacji, zobacz
Specyfikacje materia
ł
ów drukarskich
.
Nale
ż
y w
ł
o
ż
y
ć
pojedyncz
ą
kopert
ę
do podajnika 1 lub do dziesi
ę
ciu kopert do podajnika 2.
Do podajnika 2 nie nale
ż
y wk
ł
ada
ć
jednorazowo wi
ę
cej ni
ż
dziesi
ęć
kopert.
Gramatura papieru koperty nie powinna przekracza
ć
90 g/m
2
.
Nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e koperty nie s
ą
uszkodzone ani posklejane.
Nie nale
ż
y u
ż
ywa
ć
kopert ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami, wy
ś
ció
ł
k
ą
, paskami
samoprzylepnymi ani innymi materia
ł
ami syntetycznymi.
W przypadku korzystania z kopert o nietypowym formacie nale
ż
y wybra
ć
odpowiedni
ą
kopert
ę
w
polu Rodzaj. Wi
ę
cej informacji znajduje si
ę
w sekcji
Drukowanie na materia
ł
ach o nietypowych
formatach lub na kartonie
.
OSTRO
Ż
NIE
Niestosowanie si
ę
do tych zalece
ń
mo
ż
e powodowa
ć
zaci
ę
cia materia
ł
u.
Wi
ę
cej informacji znajduje si
ę
w sekcji
Specyfikacje materia
ł
ów drukarskich
.
Drukowanie na kopertach z podajnika 1
1.
Dostosuj prowadnice boczne.
PLWW
Drukowanie na materia
ł
ach specjalnych
29
Sample
This manual is suitable for devices