HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 4 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 152
Prawa autorskie i licencja
© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Powielanie, adaptacja lub t
ł
umaczenie bez
wcze
ś
niejszej pisemnej zgody jest
zabronione, oprócz przypadków
dozwolonych przez prawo autorskie.
Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mog
ą
ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Warunki gwarancji na produkty i us
ł
ugi firmy
HP zawarte s
ą
wy
łą
cznie w o
ś
wiadczeniu
gwarancyjnym dostarczonym z tymi
produktami i us
ł
ugami.
Ż
adna informacja w
niniejszym dokumencie nie powinna by
ć
interpretowana jako stanowi
ą
ca dodatkow
ą
gwarancj
ę
. Firma HP nie b
ę
dzie odpowiada
ć
za b
łę
dy techniczne, edytorskie lub
pomini
ę
cia dotycz
ą
ce niniejszego
dokumentu.
Numer katalogowy: CB373-90920
Informacje o znakach towarowych
Adobe Photoshop® i PostScript s
ą
znakami
towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated.
CorelDraw™ jest znakiem towarowym lub
zastrze
ż
onym znakiem towarowym firmy
Corel Corporation lub Corel Corporation
Limited.
Microsoft®, Windows®, MS-DOS® oraz
Windows NT® s
ą
zastrze
ż
onymi w Stanach
Zjednoczonych znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation.
Netscape™ oraz Netscape Navigator™ s
ą
zastrze
ż
onymi w Stanach Zjednoczonych
znakami towarowymi firmy Netscape
Communications Corporation.
TrueType™ jest znakiem towarowym firmy
Apple Computer, Inc. w Stanach
Zjednoczonych.
ENERGY STAR® oraz logo ENERGY
STAR® s
ą
zastrze
ż
onymi w USA znakami
ameryka
ń
skiej Agencji Ochrony
Ś
rodowiska
(EPA). Szczegó
ł
owe informacje na temat
prawid
ł
owego u
ż
ywania tych znaków
znajduj
ą
si
ę
w dokumencie „Guidelines for
Proper use of the ENERGY STAR® Name
and International Logo”.
Edition 1, 4/2006
Sample
This manual is suitable for devices