HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 39 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 152
4.
Ustaw prowadnice materia
ł
ów nieco szerzej ni
ż
wynosi szeroko
ść
materia
ł
u drukarskiego.
5.
W
ł
ó
ż
papier. Je
ż
eli jest to papier specjalny, np. papier firmowy, w
ł
ó
ż
go stron
ą
do zadrukowania
do góry i górn
ą
kraw
ę
dzi
ą
w kierunku przedniej cz
ęś
ci podajnika.
Uwaga
Instrukcje wk
ł
adania papieru w celu drukowania na obu stronach arkusza (r
ę
cznie)
znajduj
ą
si
ę
w sekcji
Drukowanie dwustronne
.
6.
Upewnij si
ę
,
ż
e stos papieru le
ż
y p
ł
asko w podajniku we wszystkich czterech naro
ż
nikach i znajduje
si
ę
poni
ż
ej znaczników wysoko
ś
ci na prowadnicy d
ł
ugo
ś
ci materia
ł
u z ty
ł
u podajnika.
PLWW
Wk
ł
adanie do podajników
27
Sample
This manual is suitable for devices