HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 38 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 152
Wk
ł
adanie do podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika 3
Uwaga
Instrukcje dotycz
ą
ce wk
ł
adania materia
ł
ów do podajnika 2 i opcjonalnego podajnika 3
s
ą
identyczne.
1.
Wysu
ń
podajnik 2 lub opcjonalny podajnik 3 z drukarki i wyjmij znajduj
ą
cy si
ę
w nim papier.
2.
Przesu
ń
tylne prowadnice materia
ł
ów tak, aby pasowa
ł
y do formatu wk
ł
adanego papieru. Do
podajnika 2 i opcjonalnego podajnika 3 mo
ż
na wk
ł
ada
ć
kilka standardowych formatów papieru.
3.
Je
ż
eli papier drukarski jest d
ł
u
ż
szy ni
ż
papier formatu Letter/A4, wyd
ł
u
ż
tyln
ą
cz
ęść
podajnika tak,
aby pasowa
ł
a do formatu
ł
adowanego papieru.
26
Rozdzia
ł
3
Zadania drukowania
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices