HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 37 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 152
2.
Umie
ść
materia
ł
drukarski w podajniku 1 stron
ą
do zadrukowania w dó
ł
, górn
ą
, krótk
ą
kraw
ę
dzi
ą
do przodu. Upewnij si
ę
,
ż
e materia
ł
zosta
ł
na tyle daleko wsuni
ę
ty do drukarki, aby mechanizm
podawania papieru drukarki uchwyci
ł
go.
Uwaga
Instrukcje dotycz
ą
ce wk
ł
adania papieru w celu drukowania na obu stronach
arkusza znajduj
ą
si
ę
w sekcji
Drukowanie dwustronne
.
Wk
ł
adanie do podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika 3
Podajnik 2 oraz opcjonalny podajnik 3 s
ą
dost
ę
pne z przodu drukarki i mog
ą
pomie
ś
ci
ć
do 250 arkuszy
papieru. Podajnik 2 obs
ł
uguje równie
ż
inne materia
ł
y, takie jak koperty, karty pocztowe, folie, papier
b
ł
yszcz
ą
cy HP LaserJet, i papier fotograficzny HP LaserJet.
OSTRO
Ż
NIE
Nie nale
ż
y kartkowa
ć
papieru przed w
ł
o
ż
eniem go do podajników. Nale
ż
y tak
ż
e
unika
ć
prze
ł
adowywania podajników.
OSTRO
Ż
NIE
Nale
ż
y unika
ć
powtórnego u
ż
ywania papieru, który by
ł
zszywany. Zszywki
pozostawione w ponownie u
ż
ywanym papierze mog
ą
spowodowa
ć
uszkodzenie drukarki, które
mo
ż
e wymaga
ć
naprawy nieobj
ę
tej gwarancj
ą
.
PLWW
Wk
ł
adanie do podajników
25
Sample
This manual is suitable for devices