HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 36 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 152
Wk
ł
adanie do podajników
W podajniku 1 i podajniku 2 nale
ż
y u
ż
ywa
ć
specjalnych materia
ł
ów drukarskich, takich jak koperty,
nalepki, b
ł
yszcz
ą
cy papier HP LaserJet, papier fotograficzny HP LaserJet i folie.
Wk
ł
adanie do podajnika 1
Podajnik 1 (otwór szybkiego podawania na jeden arkusz) umo
ż
liwia drukowanie na pojedynczych
arkuszach materia
ł
u drukarskiego lub pojedynczych kopertach. Podajnika 1 nale
ż
y u
ż
ywa
ć
w
przypadku podawania pojedynczego arkusza papieru, koperty, karty pocztowej, nalepki, papieru
b
ł
yszcz
ą
cego HP LaserJet, papieru fotograficznego HP LaserJet lub folii nale
ż
y u
ż
y
ć
. Podajnik 1 mo
ż
na
zastosowa
ć
tak
ż
e w celu wydrukowania pierwszej strony na innym materiale ni
ż
reszta dokumentu.
Informacje na temat wk
ł
adania specjalnych materia
ł
ów drukarskich, takich jak koperty, nalepki i folie,
znajduj
ą
si
ę
w sekcji
Drukowanie na materia
ł
ach specjalnych
.
Wk
ł
adanie do podajnika 1
1.
Prowadnice materia
ł
ów zapewniaj
ą
,
ż
e materia
ł
jest w
ł
a
ś
ciwie podawany do drukarki, oraz
ż
e druk
nie jest wykrzywiony (przekrzywiony na materiale). Ustaw prowadnice materia
ł
ów nieco szerzej
ni
ż
wynosi szeroko
ść
materia
ł
u drukarskiego.
24
Rozdzia
ł
3
Zadania drukowania
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices