HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 35 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 152
3
Zadania drukowania
Ta sekcja zawiera informacje na temat cz
ę
sto wykonywanych zada
ń
drukowania.
Wk
ł
adanie do podajników
Drukowanie na materia
ł
ach specjalnych
Kontrolowanie zlece
ń
drukowania
Drukowanie dwustronne
Anulowanie zlecenia drukowania
Aby uzyska
ć
informacje na temat zarz
ą
dzania drukark
ą
i jej ustawieniami za pomoc
ą
programu
HP Toolbox, zobacz
Konserwacja
.
PLWW
23
Sample
This manual is suitable for devices