HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 34 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 152
Kontrolka Gotowe i przycisk Wybór
W momencie gdy
ś
wieci kontrolka Gotowe, a kontrolka Uwaga miga, naci
ś
ni
ę
cie przycisku
(
Wybór
) umo
ż
liwia kontynuowanie zlecenia drukowania po uzupe
ł
nieniu materia
ł
ów drukarskich
w przypadku trybu r
ę
cznego podawania lub usuni
ę
cie niektórych b
łę
dów.
Gdy kontrolka Gotowe miga, oznacza to,
ż
e przednie drzwiczki zosta
ł
y otwarte, a nast
ę
pnie
zamkni
ę
te. Naci
ś
nij przycisk
(
Wybór
), aby przywróci
ć
drukark
ę
do stanu Gotowe. Je
ś
li nie
zostanie naci
ś
ni
ę
ty przycisk
(
Wybór
), drukarka automatycznie powróci do stanu Gotowe.
Przyciski Strza
ł
ka w lewo i Strza
ł
ka w prawo
Przyciski
(
Strza
ł
ka w lewo
) i
(
Strza
ł
ka w prawo
) s
ł
u
żą
do poruszania si
ę
po menu panelu
sterowania drukarki.
Stron
ę
demonstracyjn
ą
mo
ż
na wydrukowa
ć
, naciskaj
ą
c jednocze
ś
nie przyciski
(
Strza
ł
ka w lewo
) i
(
Strza
ł
ka w prawo
).
22
Rozdzia
ł
2
Panel sterowania
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices