HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 33 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 152
Informacje o stanie materia
ł
ów eksploatacyjnych
Wska
ź
niki stanu pokazuj
ą
stopie
ń
zu
ż
ycia kaset drukuj
ą
cych (czarna,
ż
ó
ł
ta, turkusowa, purpurowa).
Wska
ź
niki stanu kaset z czarnym,
ż
ó
ł
tym, turkusowym i purpurowym tonerem
Gdy poziom zu
ż
ycia nie jest znany, zamiast niego wy
ś
wietlany jest symbol „?”. Mo
ż
e to mie
ć
miejsce
w nast
ę
puj
ą
cych sytuacjach:
Brak kaset
Nieprawid
ł
owo umieszczone kasety
Uszkodzone kasety
Kasety firm innych ni
ż
HP
Wska
ź
niki materia
ł
ów eksploatacyjnych s
ą
wy
ś
wietlane, gdy drukarka jest w stanie gotowo
ś
ci i nie s
ą
wy
ś
wietlane ostrze
ż
enia. B
ę
d
ą
one tak
ż
e widoczne, gdy drukarka b
ę
dzie wy
ś
wietla
ć
komunikat
ostrzegawczy lub komunikat o b
łę
dzie dotycz
ą
cy kaset drukuj
ą
cych lub ró
ż
nych materia
ł
ów
eksploatacyjnych. W przypadku wyczerpania materia
ł
u eksploatacyjnego wska
ź
nik b
ę
dzie miga
ć
.
Informacje o stanie drukarki
Drukarka jest wyposa
ż
ona w dwie kontrolki informuj
ą
ce o stanie drukarki oraz cztery przyciski steruj
ą
ce.
Przycisk Anulowanie pracy
Naci
ś
ni
ę
cie przycisku
(
Anulowanie pracy
) w momencie, gdy miga kontrolka Gotowe, powoduje
anulowanie bie
żą
cego zlecenia drukowania.
W czasie gdy miga kontrolka Stan materia
ł
ów eksploatacyjnych oraz
ś
wieci kontrolka Uwaga (co
wskazuje na zainstalowanie w drukarce materia
ł
u eksploatacyjnego firmy innej ni
ż
HP), naci
ś
ni
ę
cie
przycisku
(
Wybór
) umo
ż
liwia kontynuacj
ę
drukowania.
OSTRO
Ż
NIE
Komunikat o opró
ż
nieniu kasety firmy innej ni
ż
HP mo
ż
e nie zosta
ć
wy
ś
wietlony.
Kontynuacja drukowania w przypadku ca
ł
kowitego opró
ż
nienia kasety mo
ż
e spowodowa
ć
uszkodzenie drukarki. Zobacz
O
ś
wiadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard
.
Kontrolka Uwaga
Kontrolka Uwaga miga zazwyczaj wtedy, gdy w drukarce nie ma papieru, wyst
ą
pi
ł
o zaci
ę
cie papieru
lub pojawi
ł
y si
ę
inne problemy wymagaj
ą
ce interwencji u
ż
ytkownika.
Kontrolka Uwaga
ś
wieci równie
ż
przy pierwszej instalacji materia
ł
u eksploatacyjnego firmy innej ni
ż
HP.
W tym samym czasie miga tak
ż
e wska
ź
nik stanu materia
ł
ów eksploatacyjnych.
Kontrolka Gotowe
Kontrolka Gotowe
ś
wieci wtedy, gdy drukarka jest gotowa do pracy (nie wyst
ą
pi
ł
y b
łę
dy
uniemo
ż
liwiaj
ą
ce wykonanie zadania), a miga w momencie pobierania danych przeznaczonych do
wydrukowania.
PLWW
Funkcje panelu sterowania
21
Sample
This manual is suitable for devices