HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 32 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 152
Funkcje panelu sterowania
Na panelu sterowania drukarki znajduj
ą
si
ę
nast
ę
puj
ą
ce kontrolki i przyciski:
1
1
Wska
ź
niki kolorowych kaset drukuj
ą
cych
2
Kontrolka Uwaga (bursztynowa)
3
Kontrolka Gotowe (zielona)
4
Przycisk
Anulowanie pracy
5
Obszar komunikatów
6
Przycisk
Strza
ł
ka w prawo
7
Przycisk
Wybór
8
Przycisk
Strza
ł
ka w lewo
Wy
ś
wietlacz
Na wy
ś
wietlaczu drukarki przedstawiane s
ą
informacje dotycz
ą
ce drukarki, stanu zlecenia i poziomów
materia
ł
ów eksploatacyjnych.
1
Obszar komunikatów
2
Wska
ź
niki materia
ł
ów eksploatacyjnych
3
Kolory kaset drukuj
ą
cych s
ą
przedstawione od lewej do prawej: czarna,
ż
ó
ł
ta, turkusowa, purpurowa
20
Rozdzia
ł
2
Panel sterowania
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices