HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 29 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 152
Folie
Podczas drukowania na foliach nale
ż
y u
ż
ywa
ć
tylko podajnika 1 lub podajnika 2. W oknie dialogowym
Drukuj
lub w sterowniku drukarki nale
ż
y wybra
ć
ustawienie
Folie
.
Drukarka obs
ł
uguje drukowanie na foliach kolorowych. Nale
ż
y u
ż
ywa
ć
tylko folii zalecanych dla
drukarek laserowych.
Folie u
ż
ywane w drukarce musz
ą
by
ć
wytrzyma
ł
e na temperatur
ę
utrwalania drukarki, która wynosi
210°C.
OSTRO
Ż
NIE
Aby unikn
ąć
uszkodzenia drukarki, nale
ż
y stosowa
ć
wy
łą
cznie folie zalecane dla
drukarek laserowych. Zobacz
Akcesoria i informacje na temat sk
ł
adania zamówie
ń
.
Wi
ę
cej informacji znajduje si
ę
w sekcji
Folie
.
Gramatury i formaty obs
ł
ugiwanych materia
ł
ów
Ta sekcja zawiera informacje o formatach, gramaturze oraz ilo
ś
ciach papieru i innych materia
ł
ów
drukarskich, które mo
ż
na za
ł
adowa
ć
do ka
ż
dego podajnika.
Specyfikacje materia
ł
ów dla podajników 1 i 2
Tabela 1-2
Specyfikacje podajnika 1 i podajnika 2
Podajnik 1 i podajnik 2
Wymiary
1
Gramatura
Pojemno
ść
2
Papier
Minimalnie: 76 x 127 mm
od 60 do 163 g/m
2
Maksymalnie 176 g/m
2
dla kart
pocztowych
Pojedynczy arkusz papieru o
gramaturze 75 g/m
2
w podajniku 1
Maksymalnie 250 arkuszy w
podajniku 2
Maksymalny format: 216 x
356 mm
Papier b
ł
yszcz
ą
cy HP LaserJet i
papier fotograficzny
HP LaserJet
Takie same formaty minimalne i
maksymalne, jak wymienione
wcze
ś
niej.
75 do 163 g/m
2
Pojedynczy arkusz papieru
b
ł
yszcz
ą
cego HP LaserJet lub
papieru fotograficznego
HP LaserJet w podajniku 1
Wysoko
ść
stosu w podajniku 2 do
25 mm
Papier HP Premium Cover
4
200 g/m
2
Pojedynczy arkusz papieru
HP Cover w podajniku 1
Wysoko
ść
stosu w podajniku 2 do
25 mm
Folie i klisze nieprzezroczyste
Grubo
ść
: od 0,10 do 0,13 mm
Pojedynczy arkusz folii lub kliszy
nieprzezroczystej w podajniku 1
Do 50 arkuszy w podajniku 2
Nalepki
3
Grubo
ść
: do 0,23 mm
Pojedynczy arkusz nalepek w
podajniku 1
Wysoko
ść
stosu w podajniku 2 do
25 mm
Koperty
Do 90 g/m
2
Pojedyncza koperta w podajniku 1
PLWW
Specyfikacje materia
ł
ów drukarskich
17
Sample
This manual is suitable for devices