HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 28 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 152
1
2
1
Odpowiednie
2
Nieodpowiednie
Koperty z samoprzylepnymi paskami lub skrzyde
ł
kami
W przypadku kopert z paskiem samoprzylepnym lub z wi
ę
cej ni
ż
jednym skrzyde
ł
kiem do zaklejania
musi by
ć
zastosowany klej wytrzyma
ł
y na wysok
ą
temperatur
ę
i ci
ś
nienie w drukarce. Dodatkowe
skrzyde
ł
ka i paski mog
ą
powodowa
ć
marszczenie si
ę
lub zacinanie kopert w drukarce, a nawet
uszkodzenie utrwalacza.
Nalepki
Rodzaj u
ż
ywanych nalepek nale
ż
y wybra
ć
w oknie dialogowym
Drukuj
lub w sterowniku drukarki.
OSTRO
Ż
NIE
Aby unikn
ąć
uszkodzenia drukarki, nale
ż
y stosowa
ć
wy
łą
cznie nalepki zalecane
do u
ż
ytku w drukarkach laserowych. Aby unikn
ąć
powa
ż
nych zaci
ęć
, na nalepkach nale
ż
y
drukowa
ć
tylko przy u
ż
yciu podajnika 1 lub podajnika 2. Na tym samym arkuszu papieru
samoprzylepnego nie wolno drukowa
ć
wi
ę
cej ni
ż
raz. Nie nale
ż
y te
ż
drukowa
ć
na cz
ęś
ciowo
wykorzystanym arkuszu papieru samoprzylepnego.
Wybieraj
ą
c nalepki, nale
ż
y wzi
ąć
pod uwag
ę
jako
ść
ka
ż
dego elementu:
Kleje:
Materia
ł
klej
ą
cy powinien pozosta
ć
niezmieniony w temperaturze utrwalania drukarki, która
wynosi 210°C.
Rozk
ł
ad:
Nale
ż
y u
ż
ywa
ć
tylko arkuszy papieru samoprzylepnego bez ods
ł
oni
ę
tego pod
ł
o
ż
a
mi
ę
dzy nalepkami. Nalepki mog
ą
si
ę
odkleja
ć
w miejscach odst
ę
pu i powodowa
ć
powa
ż
ne zaci
ę
cia
w drukarce.
Zwijanie si
ę
:
Przed drukowaniem nalepki musz
ą
le
ż
e
ć
p
ł
asko, odgi
ę
te maksymalnie o 13 mm w
jakimkolwiek kierunku.
Stan:
Nie nale
ż
y u
ż
ywa
ć
nalepek ze zmarszczkami, p
ę
cherzykami powietrza lub innymi oznakami
odklejania si
ę
od pod
ł
o
ż
a.
Wi
ę
cej informacji znajduje si
ę
w sekcji
Drukowanie na nalepkach
.
16
Rozdzia
ł
1
Podstawowe informacje o drukarce
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices