HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 27 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 152
Rodzaj adresu
Górny margines
Lewy margines
Adres zwrotny
15 mm
15 mm
Adres odbiorcy
51 mm
89 mm
Aby uzyska
ć
najlepsz
ą
jako
ść
wydruku, marginesy nale
ż
y umie
ś
ci
ć
nie bli
ż
ej ni
ż
15 mm od
brzegów koperty.
Nie nale
ż
y drukowa
ć
nad miejscem, w którym znajduje si
ę
łą
czenie koperty.
Przechowywanie i struktura kopert
Przechowywanie kopert
W
ł
a
ś
ciwe przechowywanie kopert pomaga zapewni
ć
dobr
ą
jako
ść
wydruku. Koperty powinny by
ć
przechowywane p
ł
asko. Je
ż
eli w kopercie znajduje si
ę
powietrze, podczas drukowania mo
ż
e si
ę
ona
pomarszczy
ć
.
Wi
ę
cej informacji znajduje si
ę
w sekcji
Drukowanie na kopertach
.
Struktura kopert
Struktura kopert ma zasadnicze znaczenie. Linie z
ł
o
ż
enia kopert mog
ą
znacznie si
ę
ż
ni
ć
, nie tylko
mi
ę
dzy kopertami ró
ż
nych producentów, lecz równie
ż
mi
ę
dzy kopertami tego samego producenta,
pochodz
ą
cymi z jednego opakowania. Efekt ko
ń
cowy drukowania na kopertach zale
ż
y od ich jako
ś
ci.
Wybieraj
ą
c koperty, nale
ż
y wzi
ąć
pod uwag
ę
nast
ę
puj
ą
ce elementy:
Gramatura:
Gramatura papieru koperty nie powinna przekracza
ć
90 g/m
2
, poniewa
ż
mo
ż
e to
spowodowa
ć
zaci
ę
cie papieru w drukarce.
Struktura:
Przed drukowaniem koperty powinny le
ż
e
ć
p
ł
asko, ze zwini
ę
ciem mniejszym ni
ż
6 mm
i nie powinny by
ć
wype
ł
nione powietrzem.
Stan:
Koperty nie powinny by
ć
pomarszczone, podarte lub zniszczone w inny sposób.
Temperatura:
Nale
ż
y u
ż
ywa
ć
kopert, które s
ą
wytrzyma
ł
e na temperatur
ę
i ci
ś
nienie, panuj
ą
ce w
drukarce podczas drukowania. Temperatura utrwalania panuj
ą
ca w tej drukarce wynosi 210°C.
Format:
Nale
ż
y u
ż
ywa
ć
wy
łą
cznie kopert mieszcz
ą
cych si
ę
w poni
ż
szym zakresie formatów.
Podajnik
Minimalny format
Maksymalny format
Podajnik 1 lub podajnik 2
76 x 127 mm
216 x 356 mm
Koperty z
łą
czeniami po przeciwnych stronach
Koperty tego typu maj
ą
pionowe
łą
czenia wzd
ł
u
ż
obu bocznych kraw
ę
dzi zamiast po przek
ą
tnej. Ten
rodzaj kopert jest bardziej podatny na marszczenie si
ę
. Nale
ż
y upewni
ć
si
ę
,
ż
e
łą
czenia s
ą
doprowadzone a
ż
do rogów kopert, tak jak to pokazano na poni
ż
szej ilustracji.
PLWW
Specyfikacje materia
ł
ów drukarskich
15
Sample
This manual is suitable for devices