HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 26 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 152
Kompletne specyfikacje materia
ł
ów drukarskich dla wszystkich drukarek HP LaserJet znajduj
ą
si
ę
w
dokumencie
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide
. Aby pobra
ć
instrukcj
ę
w formacie PDF,
nale
ż
y przej
ść
do strony
support/ljpaperguide
.
Warunki drukowania i przechowywania papieru
Idealne warunki drukowania i przechowywania materia
ł
ów to temperatura pokojowa lub zbli
ż
ona do
pokojowej, niezbyt suche powietrze i nie za du
ż
a wilgotno
ść
. Nale
ż
y pami
ę
ta
ć
,
ż
e papier ma w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci
higroskopijne: szybko wch
ł
ania i traci wilgo
ć
.
Wysoka temperatura w po
łą
czeniu z wilgoci
ą
niszcz
ą
papier. Wysoka temperatura powoduje
parowanie, natomiast niska sprawia,
ż
e wilgotne powietrze skrapla si
ę
na arkuszach. Systemy
ogrzewania i klimatyzacja obni
ż
aj
ą
poziom wilgotno
ś
ci w pomieszczeniach. Po otwarciu papieru i
podczas u
ż
ywania traci on swoj
ą
wilgotno
ść
, co powoduje powstawanie smug i pasm. Wilgotne
powietrze lub obecno
ść
klimatyzatorów wykorzystuj
ą
cych do ch
ł
odzenia wod
ę
sprawia,
ż
e zwi
ę
ksza si
ę
wilgotno
ść
w pomieszczeniu. Po wyj
ę
ciu z opakowania papier wch
ł
ania nadmiar wilgoci, co powoduje
zbyt jasny druk i braki fragmentów wydruku. Ponadto podczas wch
ł
aniania wilgoci lub wysychania
papier mo
ż
e si
ę
zniekszta
ł
ci
ć
. To z kolei mo
ż
e prowadzi
ć
do zaci
ęć
papieru w drukarce.
Dlatego te
ż
przechowywanie i obchodzenie si
ę
z papierem jest równie wa
ż
ne, jak proces jego produkcji.
Warunki przechowywania papieru maj
ą
bezpo
ś
redni wp
ł
yw na p
ł
ynno
ść
jego podawania do drukarki
oraz jako
ść
wydruku.
Nie nale
ż
y kupowa
ć
zapasów papieru, których nie b
ę
dzie mo
ż
na zu
ż
y
ć
w krótkim czasie (oko
ł
o 3
miesi
ę
cy). Papier przechowywany przez d
ł
u
ż
szy czas mo
ż
e by
ć
nara
ż
ony na zbyt du
ż
e wahania
temperatury i wilgoci, co mo
ż
e powodowa
ć
jego uszkodzenie. Nale
ż
y tak planowa
ć
zakupy, aby
zapobiec stratom du
ż
ych ilo
ś
ci papieru.
Papier zapakowany w ryzach mo
ż
e pozosta
ć
w dobrym stanie przez kilka miesi
ę
cy. Otwarte
opakowania papieru s
ą
bardziej nara
ż
one na niekorzystne wp
ł
ywy otoczenia, zw
ł
aszcza je
ż
eli nie s
ą
zawini
ę
te w materia
ł
chroni
ą
cy przed wilgoci
ą
.
Dla zapewnienia optymalnej pracy drukarki w pomieszczeniu, w którym przechowywane s
ą
materia
ł
y,
powinny panowa
ć
optymalne warunki otoczenia. Temperatura powinna wynosi
ć
od 20° do 24°C, a
wilgotno
ść
wzgl
ę
dna od 45% do 55%. Poni
ż
sze wskazówki mog
ą
by
ć
pomocne przy ocenie warunków
przechowywania papieru:
Materia
ł
y drukarskie nale
ż
y przechowywa
ć
w temperaturze pokojowej lub do niej zbli
ż
onej.
Powietrze nie powinno by
ć
ani zbyt suche, ani zbyt wilgotne (ze wzgl
ę
du na higroskopijne
w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci papieru).
Rozpakowane ryzy papieru najlepiej jest owin
ąć
szczelnie w materia
ł
chroni
ą
cy przed wilgoci
ą
.
Je
ż
eli drukarka pracuje w warunkach du
ż
ych zmian temperatury i wilgotno
ś
ci, nale
ż
y rozpakowa
ć
tylko dzienn
ą
ilo
ść
papieru, aby zapobiec niepo
żą
danym zmianom jego wilgotno
ś
ci.
Nie nale
ż
y przechowywa
ć
papieru ani innych materia
ł
ów drukarskich w pobli
ż
u systemów
grzewczych i klimatyzacyjnych lub te
ż
cz
ę
sto otwieranych okien i drzwi.
Koperty
Na kopertach mo
ż
na drukowa
ć
przy u
ż
yciu podajnika 1 lub podajnika 2. Typ u
ż
ywanej koperty nale
ż
y
wybra
ć
w oknie dialogowym
Drukuj
lub w sterowniku drukarki.
W programie, z którego wysy
ł
ane jest zadanie drukowania, nale
ż
y ustawi
ć
marginesy dla koperty.
Poni
ż
ej podano standardowe marginesy adresowe dla kopert formatu nr 10 lub DL.
14
Rozdzia
ł
1
Podstawowe informacje o drukarce
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices