HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 25 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 152
Specyfikacje materia
ł
ów drukarskich
Ta sekcja zawiera informacje o specyfikacjach dotycz
ą
cych jako
ś
ci materia
ł
ów drukarskich oraz
wskazówki na temat ich u
ż
ytkowania i przechowywania.
Zalecenia ogólne
Niektóre rodzaje materia
ł
ów drukarskich mog
ą
spe
ł
nia
ć
wszystkie podane wymagania, a jednak nie
dawa
ć
zadowalaj
ą
cych wyników podczas drukowania. Mo
ż
e by
ć
to powodowane niew
ł
a
ś
ciwym
obchodzeniem si
ę
z papierem, nieodpowiedni
ą
temperatur
ą
i poziomem wilgotno
ś
ci przekraczaj
ą
cymi
dopuszczalny zakres lub innymi czynnikami, na które firma Hewlett-Packard nie ma wp
ł
ywu.
Przed zakupieniem wi
ę
kszej ilo
ś
ci materia
ł
ów drukarskich nale
ż
y przetestowa
ć
ich próbk
ę
, aby
sprawdzi
ć
, czy spe
ł
niaj
ą
one wymogi podane w niniejszej instrukcji oraz instrukcji
HP LaserJet Printer
Family Print Media Guide
. Informacje na temat sk
ł
adania zamówie
ń
znajduj
ą
si
ę
w sekcji
Akcesoria i
informacje na temat sk
ł
adania zamówie
ń
.
OSTRO
Ż
NIE
U
ż
ywanie materia
ł
ów drukarskich, które nie spe
ł
niaj
ą
wymogów firmy HP, mo
ż
e
by
ć
przyczyn
ą
powstawania problemów z drukark
ą
i jej uszkodze
ń
wymagaj
ą
cych naprawy.
Tego typu naprawy nie s
ą
obj
ę
te umow
ą
gwarancyjn
ą
ani umow
ą
serwisow
ą
firmy HP.
OSTRO
Ż
NIE
Nale
ż
y u
ż
ywa
ć
tylko papieru przeznaczonego dla drukarek laserowych. Papier
do drukarek atramentowych mo
ż
e spowodowa
ć
uszkodzenie drukarki.
Drukarka mo
ż
e drukowa
ć
na ró
ż
nego rodzaju materia
ł
ach, takich jak papier w ci
ę
tych arkuszach
(w
łą
cznie z papierem pochodz
ą
cym w 100% z makulatury), koperty, nalepki, folie, papier b
ł
yszcz
ą
cy
HP LaserJet, papier HP LaserJet Tough, papier HP LaserJet Photo i papier o nietypowym formacie.
W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci takie jak gramatura, sk
ł
ad, ziarnisto
ść
i zawarto
ść
wilgoci s
ą
wa
ż
nymi czynnikami
maj
ą
cymi wp
ł
yw na wydajno
ść
drukarki i jako
ść
wydruków. Materia
ł
y drukarskie niespe
ł
niaj
ą
ce
wymaga
ń
podanych w tej instrukcji mog
ą
powodowa
ć
nast
ę
puj
ą
ce problemy:
niska jako
ść
wydruku,
cz
ę
stsze zaci
ę
cia papieru,
przedwczesne zu
ż
ywanie si
ę
podzespo
ł
ów drukarki i konieczno
ść
ich naprawy.
Papier i inne materia
ł
y drukarskie
Kategoria
Specyfikacje
Kwasowo
ść
Od pH 5,5 do pH 8,0
Grubo
ść
Od 0,094 do 0,18 mm
Zawini
ę
cie w ryzie
P
ł
aski w zakresie 5 mm
Stan ci
ę
tej kraw
ę
dzi
Ci
ę
ty ostrymi ostrzami bez widocznych postrz
ę
pie
ń
Wytrzyma
ł
o
ść
na proces utrwalania
Nie mo
ż
e si
ę
przypala
ć
, topi
ć
, kurczy
ć
, naci
ą
ga
ć
ani wydziela
ć
szkodliwych oparów przy nagrzaniu do temperatury 210°C
przez 0,1 sekundy.
Ziarnisto
ść
D
ł
ugie ziarno
Zawarto
ść
wilgoci
Od 4% do 6% masy
G
ł
adko
ść
Od 100 do 250 (Sheffield)
PLWW
Specyfikacje materia
ł
ów drukarskich
13
Sample
This manual is suitable for devices