HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 23 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 152
Odinstalowanie oprogramowania dla systemu Windows
Do drukarki do
łą
czono program narz
ę
dziowy umo
ż
liwiaj
ą
cy odinstalowanie dowolnego
oprogramowania do obs
ł
ugi drukowania w systemie Windows.
Aby odinstalowa
ć
oprogramowanie w systemie Windows 98 Wydanie drugie lub
nowszym
Uwaga
Aby odinstalowa
ć
oprogramowanie w systemie Windows 2000 lub XP, nale
ż
y
zalogowa
ć
si
ę
z uprawnieniami administratora.
1.
Naci
ś
nij jednocze
ś
nie klawisze
Ctrl+Alt+Delete
. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego
Zamknij program
.
lub
Zaznacz
żą
dany program
z wyj
ą
tkiem
Eksploratora lub Systray i kliknij przycisk
Zako
ń
cz zadanie
.
lub
Powtarzaj krok b do momentu zamkni
ę
cia wszystkich programów z wyj
ą
tkiem Eksploratora lub
Systray.
lub
Naci
ś
nij jednocze
ś
nie klawisze
Ctrl+Alt+Delete
. Spowoduje to wy
ś
wietlenie okna dialogowego
Mened
ż
er zada
ń
.
lub
Kliknij przycisk
Mened
ż
er zada
ń
, a nast
ę
pnie kart
ę
Aplikacje
.
lub
Zaznacz
żą
dany program, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
Zako
ń
cz zadanie
.
lub
Powtarzaj krok c do momentu zamkni
ę
cia wszystkich programów.
2.
W menu
Start
wska
ż
pozycj
ę
Programy
, nast
ę
pnie pozycj
ę
HP
, a potem
HP Color LaserJet
1600
i kliknij polecenie
Odinstaluj
HP Color LaserJet 1600
.
3.
Na ekranie instalacyjnym kliknij przycisk
Dalej
.
4.
Kliknij przycisk
Dalej
, a nast
ę
pnie post
ę
puj zgodnie z instrukcjami wy
ś
wietlanymi na ekranie. Po
wy
ś
wietleniu komunikatu
Ten plik jest plikiem wspó
ł
u
ż
ytkowanym, nie u
ż
ywanym przez inne
programy. Czy chcesz go usun
ąć
?
kliknij przycisk
Tak na wszystkie
. System doko
ń
czy
usuwanie plików.
5.
W przypadku monitu o ponowne uruchomienie systemu kliknij przycisk
OK
.
PLWW
Oprogramowanie
11
Sample
This manual is suitable for devices