HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 22 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 152
Pobieranie sterowników
1.
Przejd
ź
do strony
support/clj1600
. Kliknij
łą
cze
support & drivers
(pomoc —
sterowniki).
2.
Strona internetowa sterowników mo
ż
e by
ć
w j
ę
zyku angielskim, ale same sterowniki dost
ę
pne s
ą
w wielu j
ę
zykach.
W przypadku braku dost
ę
pu do Internetu prosimy o kontakt z Dzia
ł
em obs
ł
ugi klienta firmy HP. (Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta firmy HP
lub informacje na ulotce do
łą
czonej do drukarki.) Dodatkowe informacje
znajduj
ą
si
ę
w pliku Readme.
Czy dost
ę
pne s
ą
jakie
ś
inne programy?
Informacje na temat dodatkowego oprogramowania oraz jego wersji j
ę
zykowych znajduj
ą
si
ę
w pliku
Readme na dysku CD-ROM drukarki HP Color LaserJet 1600.
Oprogramowanie dla systemu Windows
Po zainstalowaniu oprogramowania dla systemu Windows drukark
ę
mo
ż
na pod
łą
czy
ć
bezpo
ś
rednio do
komputera za pomoc
ą
kabla USB. Instrukcje instalacji znajduj
ą
si
ę
w
Przewodniku czynno
ś
ci
wst
ę
pnych
, a najnowsze informacje o oprogramowaniu — w pliku Readme.
Ni
ż
ej opisane oprogramowanie jest dost
ę
pne dla wszystkich u
ż
ytkowników drukarki.
Sterowniki drukarek
Sterownik drukarki to element oprogramowania, który umo
ż
liwia dost
ę
p do funkcji drukarki i zapewnia
utrzymanie komunikacji mi
ę
dzy komputerem a drukark
ą
. Pomoc na temat korzystania ze sterownika
drukarki znajduje si
ę
w sekcji
Uzyskiwanie dost
ę
pu do ustawie
ń
sterownika drukarki
.
Korzystanie z pomocy
Sterownik drukarki zawiera okna dialogowe
Pomoc
otwierane po klikni
ę
ciu przycisku
Pomoc
w
sterowniku drukarki, naci
ś
ni
ę
cia klawisza
F1
na klawiaturze komputera lub klikni
ę
ciu znaku
zapytania
(?)
w prawym górnym rogu okna sterownika drukarki. Okna dialogowe
Pomoc
zawieraj
ą
szczegó
ł
owe informacje na temat okre
ś
lonego sterownika drukarki. System pomocy sterownika drukarki
jest niezale
ż
ny od systemu pomocy programu.
HP Toolbox
Aby mo
ż
na by
ł
o korzysta
ć
z programu HP Toolbox, nale
ż
y przeprowadzi
ć
pe
ł
n
ą
instalacj
ę
oprogramowania.
Program HP Toolbox umo
ż
liwia dost
ę
p do informacji o stanie drukarki, informacji pomocy, na przyk
ł
ad
niniejszego podr
ę
cznika, a tak
ż
e narz
ę
dzi do diagnozowania i rozwi
ą
zywania problemów. Dzi
ę
ki temu
programowi mo
ż
na równie
ż
przegl
ą
da
ć
wyja
ś
nienia oraz animacje przedstawiaj
ą
ce panel sterowania.
Aby uzyska
ć
wi
ę
cej informacji, zobacz
Konserwacja
.
Odinstalowywanie oprogramowania drukarki
Do drukarki do
łą
czono program narz
ę
dziowy umo
ż
liwiaj
ą
cy odinstalowanie dowolnego
oprogramowania do obs
ł
ugi drukowania w systemie Windows.
10
Rozdzia
ł
1
Podstawowe informacje o drukarce
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices