HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 21 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 152
Oprogramowanie
Oprogramowanie i obs
ł
ugiwane systemy operacyjne
W celu prostej konfiguracji drukarki oraz uzyskania dost
ę
pu do pe
ł
nego zakresu funkcji drukarki firma
HP zdecydowanie zaleca instalacj
ę
oprogramowania, które zosta
ł
o dostarczone z urz
ą
dzeniem.
Oprogramowanie nie jest dost
ę
pne we wszystkich wersjach j
ę
zykowych. Instrukcje instalacji znajduj
ą
si
ę
w
Przewodniku czynno
ś
ci wst
ę
pnych
, a najnowsze informacje o oprogramowaniu — w pliku
Readme.
Najnowsze wersje sterowników, dodatkowe sterowniki oraz inne programy dost
ę
pne s
ą
w Internecie
lub z innych
ź
róde
ł
. W przypadku braku dost
ę
pu do Internetu zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta firmy HP
.
Drukarka obs
ł
uguje nast
ę
puj
ą
ce systemy operacyjne:
Microsoft® Windows® 98 Wydanie drugie i Windows Millennium Edition (Me) (instalacja za
pomoc
ą
funkcji Dodaj drukark
ę
)
Microsoft® Windows® 2000 i Windows XP
Microsoft® Windows® Server 2003
Poni
ż
sza tabela zawiera list
ę
oprogramowania obs
ł
ugiwanego przez okre
ś
lone systemy operacyjne.
Tabela 1-1
Oprogramowanie drukarki HP Color LaserJet 1600
Funkcja
Windows 98 Wydanie drugie, Me
Windows 2000 i XP
Instalator dla systemu Windows
Sterownik drukarki dla systemu
Windows
Oprogramowanie HP Toolbox
Wskazówki dotycz
ą
ce korzystania z oprogramowania
Poni
ż
ej przedstawiono pewne wskazówki dotycz
ą
ce pracy z oprogramowaniem drukarki.
Jak uzyska
ć
dost
ę
p do funkcji drukarki?
Funkcje drukarki dost
ę
pne s
ą
w sterowniku drukarki. Niektóre funkcje, takie jak niestandardowy format
papieru oraz uk
ł
ad strony, mog
ą
by
ć
równie
ż
dost
ę
pne w programie u
ż
ywanym do utworzenia pliku.
W miar
ę
mo
ż
liwo
ś
ci zmiana ustawie
ń
powinna by
ć
dokonywana w programie, poniewa
ż
zmiany
dokonane w programie zast
ę
puj
ą
zmiany wprowadzone w sterowniku drukarki.
W jaki sposób uzyska
ć
najnowsze oprogramowanie do obs
ł
ugi drukowania?
W celu sprawdzenia lub zainstalowania uaktualnie
ń
oprogramowania do obs
ł
ugi drukowania mo
ż
na
pobra
ć
sterowniki z Internetu lub z serwerów FTP firmy HP.
PLWW
Oprogramowanie
9
Sample
This manual is suitable for devices