HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 20 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 152
Rysunek 1-2
Widok z ty
ł
u i z boku
1
Wy
łą
cznik
2
Gniazdo zasilania
3
Pokrywa ochronna
4
Port USB
1
Pas przenosz
ą
cy (ETB)
2
Kasety drukuj
ą
ce
OSTRO
Ż
NIE
Na pasie przenosz
ą
cym, który znajduje si
ę
po wewn
ę
trznej stronie
przednich drzwiczek, nie wolno umieszcza
ć
ż
adnych przedmiotów. Mo
ż
e to spowodowa
ć
uszkodzenie drukarki i mie
ć
negatywny wp
ł
yw na jako
ść
wydruków.
8
Rozdzia
ł
1
Podstawowe informacje o drukarce
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices