HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 18 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 152
Funkcja
Drukarka HP Color LaserJet 1600
stron na jednym arkuszu papieru (druk „n” stron na
arkuszu)
i
Drukowanie dwustronne
.
Materia
ł
y eksploatacyjne
Na stronie Stan materia
ł
ów eksploatacyjnych, która
zawiera wska
ź
niki kaset drukuj
ą
cych, mo
ż
na uzyska
ć
informacje o stopniu zu
ż
ycia materia
ł
ów
eksploatacyjnych. Dotyczy to wy
łą
cznie materia
ł
ów
eksploatacyjnych firmy HP.
Kaseta nie wymaga wstrz
ąś
ni
ę
cia przed u
ż
yciem.
Weryfikacja autentyczno
ś
ci kaset drukuj
ą
cych firmy HP.
W
łą
czona funkcja zamawiania materia
ł
ów
eksploatacyjnych.
Startowe kasety z czarnym,
ż
ó
ł
tym, b
łę
kitnym i
purpurowym tonerem, ka
ż
da wystarczaj
ą
ca na
wydrukowanie oko
ł
o 1000 stron przy pokryciu strony
wynosz
ą
cym oko
ł
o 5% na kolor. Zobacz
Wymienne
materia
ł
y eksploatacyjne
.
U
ł
atwienia dost
ę
pu
Elektroniczna instrukcja obs
ł
ugi zgodna z programami do
odczytu tekstów wy
ś
wietlanych na ekranie.
Wszystkie drzwiczki i pokrywy mo
ż
na otwiera
ć
jedn
ą
r
ę
k
ą
.
Rozszerzalno
ść
Opcjonalny Podajnik 3. Ten uniwersalny podajnik na 250
arkuszy pozwala zmniejszy
ć
cz
ę
stotliwo
ść
dodawania papieru
do drukarki. W drukarce mo
ż
na zainstalowa
ć
tylko jeden
dodatkowy podajnik na 250 arkuszy.
6
Rozdzia
ł
1
Podstawowe informacje o drukarce
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices