HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 17 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 152
Funkcje drukarki
Funkcja
Drukarka HP Color LaserJet 1600
Drukowanie w kolorze
Umo
ż
liwia laserowy wydruk w pe
ł
nym kolorze przy
zastosowaniu przetwarzania czterech kolorów:
turkusowego, purpurowego,
ż
ó
ł
tego i czarnego (CMYK).
Pr
ę
dko
ść
szybkiego druku
Umo
ż
liwia drukowanie w trybie czarno-bia
ł
ym na
papierze formatu Letter z szybko
ś
ci
ą
do 8 str./min, a na
papierze formatu A4 z szybko
ś
ci
ą
do 8 str./min.
Umo
ż
liwia drukowanie w kolorze na papierze formatu
A4/Letter z szybko
ś
ci
ą
8 str./min.
Doskona
ł
a jako
ść
wydruku
Funkcja ImageREt 2400 umo
ż
liwia drukowanie w kolorze
z rozdzielczo
ś
ci
ą
2400 dpi dzi
ę
ki wielopoziomowemu
procesowi drukowania.
Prawdziwa rozdzielczo
ść
600 x 600 punktów na cal (dpi)
dla tekstu i grafiki.
Regulowane ustawienia pomagaj
ą
zoptymalizowa
ć
jako
ść
wydruku.
Kaseta drukuj
ą
ca HP UltraPrecise zawiera szczególnie
drobny toner, co zapewnia wi
ę
ksz
ą
ostro
ść
tekstu
i grafiki.
Ł
atwo
ść
obs
ł
ugi
Niewielka ilo
ść
materia
ł
ów eksploatacyjnych.
Ł
atwo
ść
instalacji materia
ł
ów eksploatacyjnych.
Wygodny dost
ę
p do informacji o drukarce oraz ustawie
ń
za pomoc
ą
oprogramowania HP Toolbox.
Wygodny dost
ę
p do wszystkich materia
ł
ów
eksploatacyjnych i do
ś
cie
ż
ki papieru przez przednie
drzwiczki.
ż
ne mo
ż
liwo
ś
ci obs
ł
ugi papieru
W podajnikach 1 i 2 mo
ż
na umieszcza
ć
papier firmowy,
koperty, nalepki, folie, materia
ł
y o nietypowym formacie,
kartki pocztowe, papier b
ł
yszcz
ą
cy HP LaserJet, papier
HP LaserJet Tough, ci
ęż
ki papier i papier HP Laser
Photo.
Górny pojemnik wyj
ś
ciowy na 125 arkuszy.
Drukowanie na obu stronach arkusza (r
ę
cznie). Zobacz
Drukowanie dwustronne
.
Z
łą
cza interfejsu
Port USB Hi-Speed.
Oszcz
ę
dno
ść
energii
Drukarka oszcz
ę
dza energi
ę
elektryczn
ą
przez
automatyczne znaczne obni
ż
enie zu
ż
ycia energii w trybie
u
ś
pienia.
Jako partner programu ENERGY STAR® firma Hewlett-
Packard jest zobowi
ą
zana do tego, aby jej produkty
spe
ł
nia
ł
y wytyczne programu ENERGY STAR®
dotycz
ą
ce oszcz
ę
dzania energii. ENERGY STAR® jest
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem
us
ł
ugowym organizacji United States Environmental
Protection Agency.
Oszcz
ę
dne drukowanie
Funkcje druku „n-up” (drukowanie kilku stron na arkuszu)
i drukowania na obu stronach arkusza umo
ż
liwiaj
ą
oszcz
ę
dzanie papieru. Zobacz sekcje
Drukowanie wielu
PLWW
Funkcje drukarki
5
Sample
This manual is suitable for devices