HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 16 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 152
Konfiguracje drukarki
Dzi
ę
kujemy za zakup drukarki HP Color LaserJet 1600. Ta drukarka jest dost
ę
pna w opisanych poni
ż
ej
konfiguracjach.
Drukarka HP Color LaserJet 1600
Drukarka HP Color LaserJet 1600 to czterokolorowa drukarka laserowa, która drukuje osiem stron na
minut
ę
(str./min) zarówno w trybie jednobarwnym (czarno-bia
ł
ym), jak i kolorowym.
Podajniki.
Drukarka wyposa
ż
ona jest w otwór szybkiego podawania na jeden arkusz (Podajnik 1)
i podajnik uniwersalnym (Podajnik 2), w którym mo
ż
na umie
ś
ci
ć
do 250 arkuszy papieru ró
ż
nego
rodzaju i o ró
ż
nym formacie lub 10 kopert. Drukarka obs
ł
uguje opcjonalny podajnik papieru na
250 arkuszy (opcjonalny Podajnik 3). Aby uzyska
ć
wi
ę
cej informacji, zobacz
Gramatury i formaty
obs
ł
ugiwanych materia
ł
ów
.
Z
łą
cza.
Drukarka wyposa
ż
ona jest w zapewniaj
ą
cy
łą
czno
ść
port Hi-Speed USB 2.0.
Pami
ęć
.
Drukarka jest wyposa
ż
ona w 16 megabajtów (MB) synchronicznej pami
ę
ci dynamicznej
o dost
ę
pnie swobodnym (SDRAM). Nie mo
ż
na doda
ć
dodatkowej pami
ę
ci.
4
Rozdzia
ł
1
Podstawowe informacje o drukarce
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices