HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 150 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 150 of 152
sypki, rozwi
ą
zywanie
problemów
91
wska
ź
nik stanu
21
Toolbox
korzystanie
64
obs
ł
ugiwane systemy
operacyjne
9
tylne drzwiczki odbiorcze
funkcje
5
U
umowy, konserwacja
115, 127
umowy o
ś
wiadczenie us
ł
ug
serwisowych na miejscu
127
ustawienia
kolor
48
przywracanie ustawie
ń
domy
ś
lnych
40
zapisywanie
39
zmiana
9, 41
ustawienia domy
ś
lne, przywracanie
40
Ustawienia strony
37
Ustawienia urz
ą
dzenia,
HP Toolbox
66
ustawienie jako
ś
ci wydruku 600 dpi
88
usuwanie zaci
ęć
materia
ł
ów
miejsca odbioru papieru
87
miejsca podawania papieru
86
typowe miejsca zaci
ęć
83
usuwanie zlecenia drukowania
44
usuwanie zu
ż
ytego sprz
ę
tu
Europa
126
utylizacja
kasety drukuj
ą
ce
124
tworzywa sztuczne
124
uzupe
ł
nianie papieru
24
W
waga
drukarka
119
wbudowane funkcje sieciowe
strona informacyjna,
drukowanie
60
wbudowane funkcje sieciowe HP
strona informacyjna,
drukowanie
60
wiele stron na arkuszu
39
wielko
ść
, drukarka
119
Witryny
Arkusz danych o
bezpiecze
ń
stwie materia
ł
ów
(MSDS)
127
witryny internetowe
obs
ł
uga klientów
iii
Witryny sieci Web
Program odbioru i recyklingu
zu
ż
ytych wk
ł
adów do drukarek
laserowych hp
125
wk
ł
adanie materia
ł
ów
podajnik 1
24
podajnik 2
25
w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci.
Patrz
ustawienia
wstrzymane drukowanie
22
wyblak
ł
y wydruk
89
wymagane napi
ę
cie
119
wymagania odno
ś
nie przegl
ą
darki
64
wymagania odno
ś
nie przegl
ą
darki
sieci Web
64
wymiana kaset drukuj
ą
cych
69
wymiary, drukarka
119
wymiary, materia
ł
y.
Patrz
formaty,
materia
ł
y
wysy
ł
ka drukarki
116
wy
ś
wietlacz
panel sterowania
20
wznowienie drukowania
22
Z
zaci
ę
cia
miejsca odbioru papieru
87
miejsca podawania papieru
86
przyczyny
83
zamawianie materia
ł
ów
eksploatacyjnych i akcesoriów
104
zapisywanie ustawie
ń
39
zasilanie
wymagania
119
zu
ż
ycie
124
zatrzymanie drukowania
44
zawini
ę
te materia
ł
y
92
zbyt jasny wydruk, rozwi
ą
zywanie
problemów
89
zgi
ę
te strony
92, 96
zgniecenia, rozwi
ą
zywanie
problemów
93
zmarszczenia, rozwi
ą
zywanie
problemów
93
zmiana rozmiaru dokumentów
39
zmniejszanie dokumentów
39
znaki, rozwi
ą
zywanie problemów
92
znaki wodne
38
zu
ż
ycie energii
119, 124
Ź
ź
ród
ł
o, drukowanie wed
ł
ug
37
138
Indeks
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices