HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 15 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 152
Korzystanie z drukarki
Instrukcja obs
ł
ugi
— zawiera szczegó
ł
owe informacje dotycz
ą
ce korzystania z drukarki
i rozwi
ą
zywania problemów. Ta Instrukcja jest dost
ę
pna na dysku CD-ROM dostarczonym wraz
z drukark
ą
w dwóch formatach: w formacie PDF do wydrukowania i w formacie HTML do wy
ś
wietlania
na ekranie. Jest tak
ż
e dost
ę
pna za po
ś
rednictwem programu HP Toolbox.
Pomoc ekranowa
— zawiera informacje o opcjach drukarki dost
ę
pnych w sterownikach drukarki. Aby
wy
ś
wietli
ć
plik pomocy, nale
ż
y otworzy
ć
pomoc ekranow
ą
za po
ś
rednictwem sterownika drukarki.
Ekranowa instrukcja obs
ł
ugi w formacie HTML
— zawiera szczegó
ł
owe informacje dotycz
ą
ce
korzystania z drukarki i rozwi
ą
zywania problemów. Przejd
ź
do strony
support/
clj1600
. Po nawi
ą
zaniu po
łą
czenia wybierz opcj
ę
Manuals
(Instrukcje obs
ł
ugi).
PLWW
Szybki dost
ę
p do informacji o drukarce
3
Sample
This manual is suitable for devices