HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 147 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 147 of 152
zawini
ę
ty, rozwi
ą
zanie
problemów
92
zmarszczone
93
materia
ł
y drukarskie.
Patrz
materia
ł
y
materia
ł
y eksploatacyjne
dost
ę
pno
ść
127
numery katalogowe
104
specyfikacje
119
strona stanu
61
strona stanu, drukowanie
61
utylizacja
124
wska
ź
nik stanu
21
materia
ł
y specjalne
folie
17
karton
36
koperty
14, 29
nalepki
16, 31
nietypowy format
36, 38
papier b
ł
yszcz
ą
cy HP LaserJet
33
papier firmowy
34
specyfikacje
17
Microsoft Windows.
Patrz
system
Windows
migaj
ą
ce kontrolki
79
monitory, dopasowanie kolorów
50
N
nalepki
drukowanie
31
specyfikacje
16, 17
nalepki adresowe
drukowanie
31
specyfikacje
16, 17
nalepki samoprzylepne
drukowanie
31
specyfikacje
16
nape
ł
niane kasety drukuj
ą
ce
69
nap
ę
d, czyszczenie
72
Netscape Navigator, obs
ł
ugiwane
wersje
64
nietypowe formaty papieru
36, 38
numery telefonów
infolinia firmy HP zg
ł
aszania
oszustw
70
pomoc
iii
Program odbioru i recyklingu
zu
ż
ytych wk
ł
adów do drukarek
laserowych HP
125
O
obs
ł
uga
numery katalogowe
104
umowy
127
obs
ł
uga klientów
ponowne pakowanie drukarki
116
serwisowy formularz
informacyjny
117
umowy dotycz
ą
ce konserwacji
115
umowy serwisowe
127
obs
ł
uga klientów w trybie online
iii
obs
ł
ugiwane platformy
9
obs
ł
ugiwane systemy operacyjne
9
odbiornik papieru
funkcje
5
ok
ł
adki, dokument
karton, drukowanie na
36
korzystanie z innego papieru
40
specyfikacje papieru
17
okno dialogowe Drukuj
37
opcja 4 kolory
49
opcja Dopasuj do strony
39
opcja pó
ł
tonowania Szczegó
ł
48
opcja pó
ł
tonowania Wyg
ł
adzanie
48
opcja Tylko czarny
49
opcje.
Patrz
ustawienia
opcje dostosowywanego
ł
tonowania
49
opcje kolorów RGB
49, 50
opcje Neutralne szaro
ś
ci
49
opcje pó
ł
tonowania
48
opcje r
ę
cznego ustawiania kolorów
48
opcje trappingu
49
opcjonalny podajnik 3 .
Patrz
podajnik 3
opcjonalny podajnik na 250
arkuszy.
Patrz
podajnik 3
oprogramowanie
funkcje
38
obs
ł
ugiwane systemy
operacyjne
9
pobieranie
10
Toolbox
64
ustawienia, zmiana
41
Windows, funkcje
10
o
ś
wiadczenia dotycz
ą
ce
bezpiecze
ń
stwa lasera
129
o
ś
wiadczenia dotycz
ą
ce przepisów
Arkusz danych o
bezpiecze
ń
stwie materia
ł
ów
(MSDS)
127
bezpiecze
ń
stwo lasera
129
deklaracja zgodno
ś
ci
128
FCC
123
o
ś
wiadczenie o zgodno
ś
ci z
normami FCC
123
P
pakowanie drukarki
116
panel sterowania
komunikaty, rozwi
ą
zywanie
problemów
79
kontrolki i przyciski, opis
20
papier
HP, zamawianie
107
karton
36
nietypowy format
36, 38
papier firmowy
34
pierwsza strona, inna
40
podajnik 1, obs
ł
ugiwane rodzaje
17
podajnik 2, obs
ł
ugiwane rodzaje
17
podajnik 3, obs
ł
ugiwane rodzaje
17
rozwi
ą
zywanie problemów
95
specyfikacje
13
wk
ł
adanie do podajników
24
wybieranie
13
zaci
ę
cia
83
zawini
ę
ty, rozwi
ą
zanie
problemów
92
zmarszczone
93
papier b
ł
yszcz
ą
cy HP LaserJet
drukowanie
33
papier firmowy
drukowanie
34
papier fotograficzny HP LaserJet
materia
ł
y
33
PLWW
Indeks
135
Sample
This manual is suitable for devices