HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 141 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 141 of 152
O
ś
wiadczenia dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa dla okre
ś
lonych
krajów/regionów
O
ś
wiadczenie dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa lasera
O
ś
rodek Badania Urz
ą
dze
ń
i Szkodliwo
ś
ci Promieniotwórczej (Center for Devices and Radiological
Health) przy ameryka
ń
skim Urz
ę
dzie ds.
Ż
ywno
ś
ci i Leków (U.S. Food and Drug Administration)
wprowadzi
ł
przepisy dotycz
ą
ce produktów laserowych wyprodukowanych od dnia 1 sierpnia 1976 roku.
Zgodno
ść
z tymi przepisami obowi
ą
zuje w odniesieniu do urz
ą
dze
ń
sprzedawanych na terenie Stanów
Zjednoczonych. Niniejsza drukarka posiada certyfikat produktu laserowego „klasy 1”, zgodnie ze
standardami okre
ś
lonymi w ustawie o kontroli bezpiecze
ń
stwa promieniowania (Radiation Control for
Health and Safety Act), wydanej przez ameryka
ń
ski Departament Zdrowia i Opieki Spo
ł
ecznej (U.S.
Department of Health and Human Services) w roku 1968.
Poniewa
ż
promieniowane emitowane wewn
ą
trz drukarki jest ca
ł
kowicie zamkni
ę
te wewn
ą
trz obudowy
ochronnej, promie
ń
laserowy nie mo
ż
e wydosta
ć
si
ę
na zewn
ą
trz podczas
ż
adnego etapu normalnego
korzystania z drukarki przez u
ż
ytkowników.
OSTRZE
Ż
ENIE!
U
ż
ywanie elementów steruj
ą
cych, przeprowadzanie samodzielnych regulacji
lub post
ę
powanie wed
ł
ug procedur innych ni
ż
opisane w niniejszej instrukcji mo
ż
e narazi
ć
u
ż
ytkownika na szkodliwe promieniowanie.
O
ś
wiadczenie kanadyjskiego wydzia
ł
u
łą
czno
ś
ci
Complies with Canadian EMC Class B requirements.
« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »
Korea
ń
skie o
ś
wiadczenie dotycz
ą
ce zak
ł
óce
ń
elektromagnetycznych
PLWW
O
ś
wiadczenia dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa dla okre
ś
lonych krajów/regionów
129
Sample
This manual is suitable for devices