HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 140 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 140 of 152
Deklaracja zgodno
ś
ci
Deklaracja zgodno
ś
ci
zgodnie z wytycznymi ISO/IEC 22 i norm
ą
EN 45014
Nazwa producenta:
Hewlett-Packard Company
Adres producenta:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
o
ś
wiadcza,
ż
e produkt
Nazwa produktu:
HP Color LaserJet seria 1600
Numer modelu w o
ś
wiadczeniach prawnych
3)
:
BOISB-0409–00
Opcje urz
ą
dzenia:
Wszystkie
Kasety z tonerem:
Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A
jest zgodny z nast
ę
puj
ą
cymi specyfikacjami:
Bezpiecze
ń
stwo:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 + A11
IEC 60825-1:1993 +A1: +A2/
EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (urz
ą
dzenie laserowe/LED klasy 1)
GB4943-2001
EMC:
CISPR 22:1993 +A1 +A2 / EN 55022:1994 +A1 +A2 - Class B
1)
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B
2)
/ ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Dodatkowe informacje:
Niniejszy produkt spe
ł
nia wymagania dyrektywy w sprawie kompatybilno
ś
ci elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EWG oraz dyrektywy
niskonapi
ę
ciowej (LVD) 73/23/EWG i jako taki ma znak CE.
1) Produkt zosta
ł
przetestowany w typowej konfiguracji z komputerami osobistymi firmy Hewlett-Packard.
2) Niniejsze urz
ą
dzenie jest zgodne z cz
ęś
ci
ą
15 przepisów FCC. U
ż
ywanie urz
ą
dzenia jest uwarunkowane dwoma zasadami: (1) niniejsze
urz
ą
dzenie nie mo
ż
e wywo
ł
ywa
ć
szkodliwych zak
ł
óce
ń
i (2) niniejsze urz
ą
dzenie musi przyj
ąć
wszystkie zak
ł
ócenia,
łą
cznie z zak
ł
óceniami
mog
ą
cymi powodowa
ć
niepo
żą
dane dzia
ł
anie.
3) Dla celów prawnych urz
ą
dzeniu przydzielono numer modelu w o
ś
wiadczeniach prawnych. Numeru tego nie nale
ż
y myli
ć
z nazw
ą
lub
numerami produktu ani innymi numerami.
Boise, Idaho 83714-1021, USA
Pa
ź
dziernik, 2005
Informacje tylko na temat przepisów:
Kontakt w Australii:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,
Australia.
Kontakt w Europie:
Lokalne biuro sprzeda
ż
y i us
ł
ug firmy Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Kontakt w Stanach
Zjednoczonych:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
128
Za
łą
cznik D
Informacje dotycz
ą
ce przepisów
PLWW
Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Niemcy (faks: +49-7031-14-3143).
USA (Tel.: 208-396-6000).
Sample
This manual is suitable for devices