HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 14 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 152
Szybki dost
ę
p do informacji o drukarce
Łą
cza do instrukcji obs
ł
ugi
Informacje podstawowe
Funkcje panelu sterowania
Rozwi
ą
zywanie problemów
Gdzie szuka
ć
informacji
Dost
ę
pnych jest kilka
ź
róde
ł
pomocy w pracy z drukark
ą
. Zobacz
support/clj1600
.
Instalacja drukarki
Przewodnik czynno
ś
ci wst
ę
pnych
— zawiera instrukcje „krok po kroku” dotycz
ą
ce instalowania
i konfigurowania drukarki.
Instrukcje instalacji urz
ą
dze
ń
dodatkowych
— te instrukcje zawieraj
ą
procedury „krok po kroku”
dotycz
ą
ce instalowania urz
ą
dze
ń
dodatkowych drukarki i s
ą
do
łą
czane do wszystkich sprzedawanych
urz
ą
dze
ń
dodatkowych.
2
Rozdzia
ł
1
Podstawowe informacje o drukarce
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices