HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 139 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 139 of 152
Arkusz danych o bezpiecze
ń
stwie materia
ł
ów (MSDS)
Arkusze danych o bezpiecze
ń
stwie materia
ł
ów (Material Safety Data Sheets — MSDS) w odniesieniu
do materia
ł
ów eksploatacyjnych zawieraj
ą
cych substancje chemiczne, na przyk
ł
ad toneru, mo
ż
na
uzyska
ć
w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem
go/msds
lub
hpinfo/community/environment/productinfo/safety
.
Rozszerzona gwarancja
Gwarancja HP SupportPack obejmuje sprz
ę
t firmy HP i wszystkie jego elementy wewn
ę
trzne
dostarczane przez firm
ę
HP. Gwarancja na sprz
ę
t firmy HP jest wa
ż
na przez trzy lata, licz
ą
c od daty
zakupu. U
ż
ytkownik musi wykupi
ć
pakiet HP SupportPack w ci
ą
gu 90 dni od daty zakupu produktu firmy
HP. Wi
ę
cej informacji mo
ż
na uzyska
ć
kontaktuj
ą
c si
ę
z grup
ą
obs
ł
ugi i pomocy technicznej firmy HP.
Zobacz
Dzia
ł
obs
ł
ugi klienta firmy HP
.
Dost
ę
pno
ść
cz
ęś
ci zamiennych i materia
ł
ów eksploatacyjnych
Cz
ęś
ci zamienne i materia
ł
y eksploatacyjne do tego produktu b
ę
d
ą
dost
ę
pne przez okres co najmniej
pi
ę
ciu lat po zako
ń
czeniu produkcji urz
ą
dzenia.
Dodatkowe informacje
Informacje na nast
ę
puj
ą
ce tematy dotycz
ą
ce konserwacji:
Arkusz profilu ochrony
ś
rodowiska dla tego i innych urz
ą
dze
ń
firmy HP
Informacje na temat dzia
ł
a
ń
firmy HP dotycz
ą
cych ochron
ę
ś
rodowiska
System zarz
ą
dzania ochron
ą
ś
rodowiska w firmie HP
Program zwrotu i utylizacji zu
ż
ytych urz
ą
dze
ń
HP
Arkusz MSDS
mo
ż
na uzyska
ć
pod adresem:
go/environment
lub
hpinfo/
community/environment/productinfo/safety
.
PLWW
Arkusz danych o bezpiecze
ń
stwie materia
ł
ów (MSDS)
127
Sample
This manual is suitable for devices