HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 138 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 138 of 152
Usuwanie zu
ż
ytego sprz
ę
tu przez u
ż
ytkowników w prywatnych
gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza,
ż
e produkt ten nie mo
ż
e by
ć
usuwany razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego obowi
ą
zkiem
u
ż
ytkownika jest usuni
ę
cie zu
ż
ytego sprz
ę
tu przez dostarczenie go do wyznaczonego punktu
zbiorczego zajmuj
ą
cego si
ę
recyklingiem zu
ż
ytych urz
ą
dze
ń
elektrycznych i elektronicznych. Oddzielne
zbieranie i recykling zu
ż
ytego sprz
ę
tu w momencie jego usuni
ę
cia pomog
ą
w zachowaniu zasobów
naturalnych oraz zapewni
ą
recykling zgodny z zasadami ochrony zdrowia ludzkiego i
ś
rodowiska.
Wi
ę
cej informacji na temat lokalizacji miejsc przyjmowania zu
ż
ytego sprz
ę
tu do recyklingu mo
ż
na
uzyska
ć
w lokalnym urz
ę
dzie miejskim, firmie zajmuj
ą
cej si
ę
utylizacj
ą
odpadów z gospodarstwa
domowego lub w sklepie, w którym zakupiono niniejszy produkt.
126
Za
łą
cznik D
Informacje dotycz
ą
ce przepisów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices