HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 137 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 137 of 152
obs
ł
ugi zawartymi w wi
ę
kszo
ś
ci opakowa
ń
kaset drukuj
ą
cych do drukarek HP LaserJet. Naklejki
adresowe i opakowania s
ą
równie
ż
dost
ę
pne w witrynie sieci Web:
recycle
.
W ramach programu utylizacji materia
ł
ów eksploatacyjnych HP Planet Partners w roku 2002 na ca
ł
ym
ś
wiecie zutylizowano ponad 10 milionów kaset drukuj
ą
cych do drukarek HP LaserJet. Ta rekordowa
liczba oznacza 12,5 tysi
ą
ca ton cz
ęś
ci kaset drukuj
ą
cych, które nie znalaz
ł
y si
ę
na wysypiskach. Na
ca
ł
ym
ś
wiecie firma HP zutylizowa
ł
a
ś
rednio 80% kaset drukuj
ą
cych, które sk
ł
adaj
ą
si
ę
g
ł
ównie z
plastiku i metali. Plastik i metale s
ą
u
ż
ywane w nowych produktach, takich jak produkty HP, plastikowych
podajników i rolek. Pozosta
ł
e materia
ł
y s
ą
utylizowane w bezpieczny dla
ś
rodowiska sposób.
Zwroty w USA
Aby zwrot kaset i materia
ł
ów eksploatacyjnych by
ł
przeprowadzany w sposób bardziej racjonalny, firma
HP zaleca stosowanie zwrotów hurtowych. Wystarczy zapakowa
ć
razem co najmniej dwie kasety i
skorzysta
ć
z jednej, op
ł
aconej z góry i zaadresowanej nalepki UPS dostarczanej w opakowaniu. Wi
ę
cej
informacji mo
ż
na uzyska
ć
, dzwoni
ą
c na terenie Stanów Zjednoczonych pod numer 1-800-340-2445 lub
odwiedzaj
ą
c witryn
ę
sieci Web programu odbioru i recyklingu zu
ż
ytych wk
ł
adów do drukarek laserowych
HP pod adresem:
go/recycle
.
Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych
Klienci mieszkaj
ą
cy poza Stanami Zjednoczonymi powinni odwiedzi
ć
witryn
ę
go/
recycle
, aby uzyska
ć
dalsze informacje odno
ś
nie dost
ę
pno
ś
ci programu zwrotu i utylizacji materia
ł
ów
eksploatacyjnych firmy HP.
Papier
W niniejszym produkcie mo
ż
na wykorzystywa
ć
papier makulaturowy, je
ż
eli spe
ł
nia on wymagania
przedstawione w instrukcji
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide
. Instrukcj
ę
w formacie PDF
mo
ż
na pobra
ć
ze strony
support/ljpaperguide
. Produkt obs
ł
uguje papier
makulaturowy zgodnie z norm
ą
EN12281:2002.
Ograniczenia dotycz
ą
ce materia
ł
ów
Urz
ą
dzenie nie zawiera domieszek rt
ę
ci.
Z urz
ą
dzeniem nie s
ą
dostarczane baterie.
Informacje o utylizacji mo
ż
na uzyska
ć
pod adresem
go/recycle
lub kontaktuj
ą
c si
ę
z lokalnymi w
ł
adzami lub ameryka
ń
skim Zrzeszeniem Przemys
ł
u Elektronicznego (EIA) pod
adresem
.
PLWW
Program ochrony
ś
rodowiska
125
Sample
This manual is suitable for devices