HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 136 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 136 of 152
Program ochrony
ś
rodowiska
Ochrona
ś
rodowiska naturalnego
Firma Hewlett-Packard Company wytwarza produkty wysokiej jako
ś
ci w sposób zgodny z zasadami
ochrony
ś
rodowiska. Ten produkt zosta
ł
zaprojektowany tak, aby mia
ł
minimalny wp
ł
yw na
ś
rodowisko
naturalne.
Wytwarzanie ozonu
Niniejsze urz
ą
dzenie nie wytwarza znacz
ą
cych ilo
ś
ci ozonu (O
3
).
Zu
ż
ycie energii
Produkt ten spe
ł
nia wymagania programu ENERGY STAR®, który jest dobrowolnym programem
maj
ą
cym na celu wspieranie tworzenia energooszcz
ę
dnych urz
ą
dze
ń
biurowych.
Zu
ż
ycie energii spada w znacznym stopniu w trybie u
ś
pienia, w którym mo
ż
liwa jest oszcz
ę
dzanie
zasobów naturalnych i
ś
rodków finansowych bez wp
ł
ywu na wysok
ą
wydajno
ść
tego urz
ą
dzenia.
ENERGY STAR (wersja 3.0) jest zastrze
ż
onym w Stanach Zjednoczonych znakiem us
ł
ugowym
organizacji U.S. Environmental Protection Agency. Jako partner w programie ENERGY STAR firma
Hewlett-Packard okre
ś
li
ł
a,
ż
e ten produkt spe
ł
nia wytyczne programu ENERGY STAR dotycz
ą
ce
oszcz
ę
dno
ś
ci energii. Wi
ę
cej informacji znajduje si
ę
w sekcji
.
Zu
ż
ycie papieru
Funkcja r
ę
cznego dupleksu w tym urz
ą
dzeniu (drukowanie dwustronne); zobacz
Drukowanie
dwustronne
) oraz drukowania w trybie N-up (kilka stron na jednym arkuszu papieru) zmniejsza zu
ż
ycie
papieru, a tym samym wykorzystanie zasobów naturalnych.
Tworzywa sztuczne
Cz
ęś
ci plastikowe o masie przekraczaj
ą
cej 25 gramów s
ą
oznaczone zgodnie ze standardami
mi
ę
dzynarodowymi, które zwi
ę
kszaj
ą
mo
ż
liwo
ść
identyfikacji materia
ł
ów plastikowych do utylizacji po
wykorzystaniu w danym urz
ą
dzeniu.
Materia
ł
y eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet
W wielu krajach/regionach materia
ł
y eksploatacyjne tego urz
ą
dzenia (na przyk
ł
ad kaseta drukuj
ą
ca)
mog
ą
zosta
ć
zwrócone do firmy HP dzi
ę
ki programowi zwrotu i utylizacji materia
ł
ów eksploatacyjnych
firmy HP. Prosty i bezp
ł
atny program zwrotu dost
ę
pny jest w ponad 30 krajach/regionach. Informacje
na temat programu i szczegó
ł
owe instrukcje w wielu j
ę
zykach mo
ż
na znale
źć
na opakowaniach nowych
kaset drukuj
ą
cych i materia
ł
ów eksploatacyjnych HP LaserJet.
Informacje o programie zwrotu i utylizacji materia
ł
ów eksploatacyjnych firmy HP
Od 1992 roku firma HP umo
ż
liwia darmowy zwrot i utylizacj
ę
materia
ł
ów eksploatacyjnych do drukarki
HP LaserJet na obszarze 86%
ś
wiatowego rynku, gdzie s
ą
sprzedawane materia
ł
y eksploatacyjne do
drukarki HP LaserJet. Zaadresowane i op
ł
acone naklejki adresowe s
ą
dostarczane wraz z instrukcjami
124
Za
łą
cznik D
Informacje dotycz
ą
ce przepisów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices