HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 135 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 135 of 152
Przepisy FCC
Niniejszy sprz
ę
t zosta
ł
poddany testom, stwierdzaj
ą
cym jego zgodno
ść
z ograniczeniami dla urz
ą
dze
ń
cyfrowych klasy B, zgodnie z cz
ęś
ci
ą
15 przepisów FCC. Te ograniczenia s
ł
u
żą
do zapewnienia
odpowiedniego zabezpieczenia przed zak
ł
óceniami w przypadku korzystania z urz
ą
dzenia w
pomieszczeniach mieszkalnych. Sprz
ę
t ten wytwarza, wykorzystuje i mo
ż
e emitowa
ć
energi
ę
o cz
ę
stotliwo
ś
ci radiowej. Je
ś
li nie zostanie on zainstalowany i nie b
ę
dzie u
ż
ywany zgodnie z instrukcj
ą
,
mo
ż
e zak
ł
óca
ć
sygna
ł
y radiowe. Jednak
ż
e nie istnieje gwarancja,
ż
e zak
ł
ócenia nie wyst
ą
pi
ą
w
przypadku okre
ś
lonej instalacji. Wyst
ę
powanie zak
ł
óce
ń
mo
ż
na stwierdzi
ć
, w
łą
czaj
ą
c i wy
łą
czaj
ą
c
urz
ą
dzenie. Je
ż
eli urz
ą
dzenie jest
ź
ród
ł
em zak
ł
óce
ń
sygna
ł
u radiowego lub telewizyjnego, mo
ż
na
spróbowa
ć
usun
ąć
zak
ł
ócenia w jeden z nast
ę
puj
ą
cych sposobów:
Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
Zwi
ę
kszenie odleg
ł
o
ś
ci mi
ę
dzy urz
ą
dzeniem a odbiornikiem.
Pod
łą
czenie sprz
ę
tu do gniazdka w innym obwodzie ni
ż
ten, do którego pod
łą
czony jest odbiornik.
Skontaktowanie si
ę
ze sprzedawc
ą
lub do
ś
wiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
Uwaga
Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje drukarki, które nie s
ą
wyra
ź
nie zatwierdzone
przez firm
ę
HP mog
ą
spowodowa
ć
utrat
ę
uprawnie
ń
do obs
ł
ugi niniejszego sprz
ę
tu przez
u
ż
ytkownika.
W celu zapewnienia zgodno
ś
ci z ograniczeniami dla urz
ą
dze
ń
klasy B, okre
ś
lonymi w rozdziale
15 przepisów FCC, nale
ż
y u
ż
ywa
ć
ekranowanych kabli interfejsu.
PLWW
Przepisy FCC
123
Sample
This manual is suitable for devices