HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 134 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 134 of 152
Wst
ę
p
W tej sekcji znajduj
ą
si
ę
nast
ę
puj
ą
ce informacje dotycz
ą
ce przepisów:
Przepisy FCC
Program ochrony
ś
rodowiska
Arkusz danych o bezpiecze
ń
stwie materia
ł
ów (MSDS)
Deklaracja zgodno
ś
ci
O
ś
wiadczenie dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa lasera
O
ś
wiadczenie kanadyjskiego wydzia
ł
u
łą
czno
ś
ci
Korea
ń
skie o
ś
wiadczenie dotycz
ą
ce zak
ł
óce
ń
elektromagnetycznych
O
ś
wiadczenie VCCI (Japonia)
O
ś
wiadczenie dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa lasera dla Finlandii
122
Za
łą
cznik D
Informacje dotycz
ą
ce przepisów
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices