HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 132 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 132 of 152
Element
Modele zasilane napi
ę
ciem 110 V
Modele zasilane napi
ę
ciem 220 V
Wydzielanie ciep
ł
a
Gotowe
55 BTU/godz.
55 BTU/godz.
Pr
ą
d znamionowy
3,6 A
2,5 A
OSTRO
Ż
NIE
Wymagania dotycz
ą
ce zasilania zale
żą
od kraju/regionu sprzeda
ż
y drukarki. Nie
wolno zmienia
ć
napi
ę
cia roboczego. Mo
ż
e to spowodowa
ć
uszkodzenie drukarki i uniewa
ż
nienie
gwarancji na produkt.
Tabela C-4
Parametry
ś
rodowiska pracy
Zalecane
1
Eksploatacja
1
Przechowywanie
1
(drukarka i kaseta drukuj
ą
ca)
Temperatura
20° do 27°C
15° do 32,5°C
-20° do 40°C
Wilgotno
ść
wzgl
ę
dna
20% do 70%
10% do 80%
95% lub mniej
1
Te warto
ś
ci mog
ą
ulec zmianie. Aktualne informacje mo
ż
na znale
źć
pod adresem
support/clj1600
.
Tabela C-5
Emisje akustyczne
Poziom nat
ęż
enia d
ź
wi
ę
ku
Okre
ś
lony wed
ł
ug normy ISO 9296
1
Drukowanie (8 str./min)
L
WAd
= 6,0 bela (A) [60 dB (A)]
Poziom nat
ęż
enia d
ź
wi
ę
ku — pozycja obserwatora
Okre
ś
lony wed
ł
ug normy ISO 9296
1
Drukowanie (8 str./min)
L
pAm
= 52 dB(A)
1
Te warto
ś
ci mog
ą
ulec zmianie. Aktualne informacje mo
ż
na znale
źć
pod adresem
support/clj1600
.
Tabela C-3
Parametry elektryczne (ci
ą
g dalszy)
120
Za
łą
cznik C
Charakterystyka techniczna
PLWW
Sample
This manual is suitable for devices