HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 129 of 152)

Languages: Polish
Pages:152
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 129 of 152
Serwisowy formularz informacyjny
KTO ZWRACA SPRZ
Ę
T?
Data:
Osoba kontaktowa:
Telefon:
Inna osoba kontaktowa:
Telefon:
Adres zwrotny:
Uwagi dotycz
ą
ce wysy
ł
ki:
CO JEST WYSY
Ł
ANE?
Nazwa modelu:
Numer modelu:
Numer seryjny:
Nale
ż
y do
łą
czy
ć
wszystkie wymagane wydruki. NIE NALE
Ż
Y wysy
ł
a
ć
akcesoriów (instrukcji obs
ł
ugi, materia
ł
ów czyszcz
ą
cych itp.), które
nie s
ą
wymagane do dokonania naprawy.
CZY WYJ
Ę
TO KASETY DRUKUJ
Ą
CE?
Przed wys
ł
aniem drukarki nale
ż
y wyj
ąć
kasety drukuj
ą
ce, chyba
ż
e jest to niemo
ż
liwe z powodu usterki technicznej.
[
] Tak.
[
] Nie, nie mog
ę
ich wyj
ąć
.
CO NALE
Ż
Y ZROBI
Ć
?
(W razie potrzeby nale
ż
y do
łą
czy
ć
jeszcze jedn
ą
stron
ę
.)
1. Prosimy opisa
ć
charakter usterki. (Co jest uszkodzone? Jakie czynno
ś
ci by
ł
y wykonywane przez u
ż
ytkownika, gdy wyst
ą
pi
ł
a usterka,
jakie oprogramowanie by
ł
o uruchomione, czy usterka si
ę
powtarza?)
2. Je
ż
eli usterka wyst
ę
puje sporadycznie, to w jakich odst
ę
pach czasu?
3. Je
ś
li drukarka jest pod
łą
czona do któregokolwiek z poni
ż
szych urz
ą
dze
ń
, nale
ż
y poda
ć
numer modelu i nazw
ę
producenta urz
ą
dzenia.
Komputer osobisty:
Modem:
Sie
ć
:
4. Dodatkowe uwagi:
JAK ZOSTAN
Ą
POKRYTE KOSZTY NAPRAWY?
[
] Naprawa gwarancyjna
Data zakupu/odbioru:
(Nale
ż
y do
łą
czy
ć
dowód zakupu lub dokument odbioru opatrzony dat
ą
.)
[
] Numer umowy dotycz
ą
cej konserwacji:
[
] Numer zamówienia zakupu:
Z wyj
ą
tkiem umowy serwisowej i umowy gwarancyjnej, do ka
ż
dego wniosku o wykonanie czynno
ś
ci serwisowej musi by
ć
do
łą
czony numer zamówienia i/lub podpis uprawnionej osoby.
Je
ś
li nie maj
ą
zastosowania standardowe ceny napraw, wymagane jest
zamówienie zakupu na kwot
ę
minimaln
ą
. Wykaz standardowych op
ł
at za napraw
ę
mo
ż
na uzyska
ć
w autoryzowanym centrum
napraw firmy HP.
Podpis osoby upowa
ż
nionej:
Telefon:
Adres bilingowy:
Specjalne instrukcje dotycz
ą
ce bilingu:
PLWW
Serwisowy formularz informacyjny
117
Sample
This manual is suitable for devices